Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By peheo_078
#751531 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vấn đề thương hiệu đối với các DNVN hiện nay
KILOBOOKS.COM
VÊn ®Ò th−¬ng hiÖu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay.
TrÇn ThÞ Thu H−¬ng
- 2 -
Nam ®øng tr−íc bao bì ngì, khã kh¨n do thiÕu kiÕn thøc, kinh nghiÖm, kinh
phÝ...
ChÝnh v× vÊn ®Ò th−¬ng hiÖu trë nªn bøc xóc nh− vËy nªn t«i ®· chän ®Ò
tµi “VÊn ®Ò th−¬ng hiÖu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay” ®Ó viÕt
kho¸ luËn tèt nghiÖp nh»m ®i s©u t×m hiÓu vÒ th−¬ng hiÖu, vÒ t×nh tr¹ng x©y dùng, qu¶ng b¸, b¶o vÖ th−¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam víi nh÷ng
tån t¹i, khã kh¨n c¶ chñ quan lÉn kh¸ch quan tõ ®ã ®Ò xuÊt mét vµi gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò nµy. Nh÷ng néi dung ®ã ®−îc tr×nh bµy trong ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ th−¬ng hiÖu vµ nguån ph¸p luËt ®iÒu chØnh
vÒ th−¬ng hiÖu.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vÊn ®Ò th−¬ng hiÖu ë ViÖt Nam.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vÒ vÊn ®Ò th−¬ng hiÖu cña c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam trªn thÞ tr−êng trong n−íc vµ thÕ giíi
Víi ph¹m vi h¹n chÕ cña kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, t«i chØ mong muèn
®−îc gãp mét tiÕng nãi trong phong trµo x©y dùng vµ b¶o vÖ th−¬ng hiÖu hiÖn
nay víi hy väng vµ niÒm tin r»ng nhËn thøc ®óng ®¾n vµ hµnh ®éng mét c¸ch hÖ thèng, hiÖu qu¶, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam dï ®i sau nh−ng sÏ x©y dùng vµ b¶o
vÖ ®−îc c¸c th−¬ng hiÖu cña m×nh, ®Ó hµng ho¸ ViÖt Nam ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn kh«ng chØ ë thÞ tr−êng trong n−íc mµ ë c¶ thÞ tr−êng quèc tÕ.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong khi các DN nước ngoài từ lâu đã ý thức được vai trò vô cùng quan trọng của thương hiệu, đã chú trọng đầu tư, quảng bá thương hiệu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement