Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Markus
#751525 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cải cách Ngân hàng thương mại VN, thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Thuý H»ng A8
TrÇn ThÞ Thuý H»ng A8
TrÇn ThÞ Thuý H»ng A8
TrÇn ThÞ Thuý H»ng A8----K37
K37
K37
K37


2
thêi t×m ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng c¶i c¸ch NHTM ë ViÖt
Nam víi môc tiªu x©y dùng hÖ thèng ng©n hµng ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng
m¹nh vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong thêi kú míi.
b. NhiÖm vô cña kho¸ luËn
§Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých trªn, nhiÖm vô cña kho¸ luËn lµ:
- Thèng nhÊt chung vÒ mÆt lý luËn.
- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó tõ ®ã ®−a ra nh÷ng ®Þnh h−íng, gi¶i ph¸p vµ
kiÕn nghÞ.
c.
ý nghÜa cña kho¸ luËn
VÒ lý luËn, kho¸ luËn cã ý nghÜa tæng hîp, thèng nhÊt vµ ph¸t triÓn
nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ®·, ®ang vµ sÏ tiÕp tôc ®−îc bµn luËn, nghiªn cøu.
VÒ mÆt thùc tiÔn, kho¸ luËn gãp phÇn bµn luËn c¸c vÊn ®Ò nh»m thóc
®Èy c¶i c¸ch NHTM ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi.
3. Ph¹m vi nghiªn cøu
Trong khu«n khæ mét bµi khãa luËn, do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ thêi
gian vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu, ®Ò tµi chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cã
liªn quan ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng NHTM, cïng víi mét sè gi¶i
ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh c¶i c¸ch trong thêi gian tíi.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ò tµi ®−îc nghiªn cøu trªn c¬ së kÕt hîp c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch -
tæng hîp - ®óc kÕt - ph¸t triÓn, kÕt hîp lý luËn víi thùc tiÔn, tõ ph©n tÝch ®Õn
®¸nh gi¸ ®Ó ®−a ra c¸c ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cïng víi c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn
nghÞ hoµn thiÖn.
6. Néi dung bè côc cña kho¸ luËn
Néi dung chÝnh cña kho¸ luËn ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: TÝnh cÊp thiÕt cña viÖc tiÕn hµnh c¶i c¸ch ng©n hµng th−¬ng
m¹i ViÖt Nam.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng c¶i c¸ch ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam trong
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực tiễn cải cách NHTM trong thời gian qua cho thấy các hoạt động cải cách còn nhiều tồn tại, chưa có sự phối hợp chặt chẽ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement