Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By michael_khoai
#751520 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tác động của hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đến dịch vụ tài chính kế toán tại VN
KILOBOOKS.COM
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú


2
1.4. Quan ®iÓm më cöa vµ triÓn väng ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng b¶o hiÓm.................................................................................................. 33
2. DÞch vô kiÓm to¸n vµ t− vÊn thuÕ .......................................................... 36
2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña ngµnh vµ mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña ngµnh ........................................... 38 2.2. Tæng quan dÞch vô kiÓm to¸n kÕ to¸n vµ t− vÊn thuÕ ...................... 39 2.3. Ph¹m vi vµ quy m« cña thÞ tr−êng kiÓm to¸n ViÖt Nam. ................ 41 2.4. §¸nh gi¸ s¬ bé vµ quan ®iÓm vÒ héi nhËp thÞ tr−êng dÞch vô kiÓm to¸n kÕ to¸n.................................................................................... 44
III. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú
®èi víi tõng lÜnh vùc nghiªn cøu ............................................................... 46
1. §èi víi dÞch vô b¶o hiÓm....................................................................... 46
1.1. T¸c ®éng cña c¸c cam kÕt b¶o hiÓm trong HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú ®èi víi hÖ thèng ph¸p lý vµ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n−íc................................................................................................. 46 1.2. T¸c ®éng cña cam kÕt b¶o hiÓm trong HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú ®èi víi thÞ tr−êng b¶o hiÓm .................................... 51
2. §èi víi dÞch vô kiÓm to¸n kÕ to¸n vµ t− vÊn thuÕ ................................. 57
2.1. T¸c ®éng ®èi víi khu«n khæ hÖ thèng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh vµ ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n−íc trong lÜnh vùc kiÓm to¸n kÕ to¸n vµ t− vÊn thuÕ.......................................................................................... 57 2.2. T¸c ®éng tíi thÞ tr−êng .................................................................... 59
ch−¬ng III: c¸c gi¶i ph¸p nh»m tu©n thñ c¸c cam kÕt trong
hiÖp ®Þnh ................................................................................................................... 68
I. Gi¶i ph¸p ®èi víi dÞch vô b¶o hiÓm....................................................... 68
1. Gi¶i ph¸p vµ khuyÕn nghÞ viÖc ®iÒu chØnh hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy qu¶n lý ngµnh b¶o hiÓm............................................................................. 68
1.1. ¸p dông song ph−¬ng hay ®a ph−¬ng ? ........................................... 68
1.2. Quy ®Þnh thËn träng......................................................................... 70 1.3. T¨ng c−êng hÖ thèng b¶o vÖ kh¸ch hµng ........................................ 70
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việt Nam đang trong tiến trình gia nhập WTO mà các vấn đề được quy định trong hiệp định thương mại VN-HK còn phản ánh trực tiếp đến các quy định trong hệ thống
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement