Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By haylachinhminh_lth_9x
#751515 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ BÝch H−¬ng
________________________________________________________________
Trung 1- K37D2
c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cña c¸c quèc gia. §èi víi ViÖt Nam nãi riªng, vÊn
®Ò qu¶n lý nî n−íc ngoµi lµ mét vÊn ®Ò kh¸ míi mÎ vµ v« cïng phøc t¹p nhÊt lµ
trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi ViÖt Nam ®ang b−íc sang chÆng ®−êng ®æi míi ®Ó
hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ chung cña khu vùc vµ thÕ giíi .
§Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng mÆt h¹n chÕ cßn tån t¹i, gãp phÇn hoµn thiÖn vµ
n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh nãi chung vµ qu¶n lý nî n−íc
ngoµi nãi riªng em ®· chän ®Ò tµi:“Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý
nî n−íc ngoµi cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay“ cho kho¸ luËn tèt
nghiÖp cña m×nh .
Néi dung cña kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng :
Ch−¬ng I : Nî n−íc ngoµi vµ vÊn ®Ò qu¶n lý, sö dông vay nî n−íc ngoµi cña mét
quèc gia .
Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý nî n−íc ngoµi ë ViÖt Nam trong
thêi gian qua .
Ch−¬ng III : Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nî n−íc ngoµi
cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n tõ n¨m 1993 ®Õn nay.

Em xin tr©n träng c¶m ¬n c« gi¸o h−íng dÉn THS §Æng ThÞ Nhµn, c¸c
thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi, gia ®×nh vµ b¹n bÌ ®· gióp
®ì ®Ó em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.

V× kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n, bµi kho¸ luËn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó nÕu
cã thÓ bµi viÕt cña em sÏ ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n .

Sinh viªn.
TrÇn ThÞ BÝch H−¬ng.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vấn đề nợ nước ngoài đối với nhiều nước trên thế giới không còn là 1 vấn đề mới mẻ, nhưng vẫn là 1 vấn đề đáng lưu tâm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement