Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chunghoanggiang
#751512 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khả năng xuất khẩu và xuất khẩu gạp của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21
KILOBOOKS.COM
Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21
Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21
Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21
Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21TrÇn trung hiÕu
TrÇn trung hiÕu
TrÇn trung hiÕu
TrÇn trung hiÕu
T
T
T
Trang
rang
rang
rang 2
2
2
2
Trung 1 – 37d
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu........................................................................................................4
Ch−¬ng 1:
T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam nh÷ng n¨m cuèi
thÕ kû 20.............................................................................................................................
6
1. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o thêi kú tõ 1975 ®Õn 1988..........................6 1.1. ViÖt Nam, mét quèc gia víi nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu .....................................6 1.2. Nh÷ng sù thay ®æi mang tÝnh quyÕt ®Þnh vÒ ®−êng lèi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña §¶ng vµ Nhµ n−íc....................................................................................................8 2.T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o thêi kú tõ 1989 ®Õn 2000...........................11 2.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt g¹o cña ViÖt Nam ..............................................................11
2.2. T×nh h×nh xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam............................................................22
Ch−¬ng 2:
Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam trong nh÷ng
n¨m ®Çu thÕ kû 21.
..............................................................................................33
1. Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt g¹o cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21 ...... 33
1.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt g¹o cña ViÖt Nam.....33 1.2. §Þnh h−íng cña nhµ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt lóa g¹o.........................41 1.3. Kh¶ n¨ng, môc tiªu s¶n xuÊt lóa g¹o cña ViÖt Nam.........................................43
2. Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21.... 45
2.1. Nhu cÇu cña thÞ tr−êng g¹o thÕ giíi trong thiªn niªn kû míi...........................45 2.2. Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam ............................................................51

Ch−¬ng 3:
Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn chiÕn l−îc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu
g¹o cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21....................................
55
1. Kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña mét sè quèc gia trªn thÕ giíi 55
1.1. Kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña Th¸i Lan ...........................56
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tình hình sx và xk gạo của VN trong những năm cuối thế kỷ 20. chương 2. khả năng sx và xk gạo của VN những năm đầu tk 21. chương 3. những giải pháp nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement