Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quaydau_labo
#751511 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề tín dụng thư dự phòng trong thanh toán quốc tế
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng 2. Nh÷ng rñi ro th−êng dÉn tíi tranh chÊp trong giao
dÞch tÝn dông dù phßng - c¬ së ph¸p lý ®Ó gi¶i quyÕt c¸c
tranh chÊp.............................................................................................................. 38
1. Nh÷ng rñi ro th−êng dÉn tíi tranh chÊp ph¸p lý trong giao dÞch tÝn dông th− dù phßng .............................................................................................. 38
1.1. Rñi ro víi ng−êi xin më tÝn dông th− dù phßng .............................. 38
1.1.1. Rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng.................................................................. 39 1.1.2. Rñi ro ng−êi xin më bÞ ng−êi h−ëng lîi l¹m dông, cã hµnh vi
gian lËn vµ lõa g¹t. ............................................................................... 40
1.2. Rñi ro ®èi víi ng©n hµng ph¸t hµnh tÝn dông th− dù phßng ............ 44
1.2.1 Rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng................................................................... 44 1.2.2. Rñi ro cã tÝnh chÊt nghiÖp vô..................................................... 47
1.3. §èi víi ng−êi h−ëng lîi................................................................... 49
1.3.1. Rñi ro kh«ng ®−îc thanh to¸n sè tiÒn th− tÝn dông (non-payment). ............................................................................................. 49 1.3.2. Rñi ro bÞ lõa g¹t ......................................................................... 54
2. C¬ së ph¸p lý ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh tõ giao dÞch tÝn dông th− dù phßng. ............................................................................................. 56
2.1. Nguån ph¸p lý quèc tÕ ®iÒu chØnh giao dÞch tÝn dông th− dù phßng
................................................................................................................ 56
2.1.1. §iÒu −íc quèc tÕ vÒ giao dÞch dù phßng.................................... 56 2.1.2. TËp qu¸n quèc tÕ vÒ tÝn dông th− dù phßng............................... 57
2.2. Nguån ph¸p lý quèc gia ®iÒu chØnh giao dÞch tÝn dông th− dù phßng
................................................................................................................ 60
2.2.1. C¬ së ph¸p lý cña giao dÞch tÝn dông th− dù phßng t¹i MÜ........ 61 2.2.2. C¬ së ph¸p lý cña giao dÞch tÝn dông th− dù phßng t¹i c¸c n−íc
kh¸c trªn thÕ giíi ................................................................................. 64
Ch−¬ng 3. Sù cÇn thiÕt cña viÖc phæ biÕn nghiÖp vô giao dÞch
tÝn dông th− dù phßng t¹i thÞ tr−êng B¶o L·nh ViÖt Nam . ........ 66
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tìm hiểu chung về tín dụng thư dự phòng. chương 2. một số vấn đề pháp lý liên quan tới giao dịch tín dụng thư dự phòng. chương 3. sự cần thiết của việ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement