Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhnhoemnhieu8998
#751505 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách ngoại thương Nhật Bản
KILOBOOKS.COM
TrÇn ThÕ Thµnh NhËt 2 K37

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
2
bµi häc kinh nghiÖm ®Ó cã thÓ ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ngo¹i th−¬ng mét c¸ch cã hiÖu qña lµ cÇn thiÕt.
3. Môc ®Ých
- Ph©n tÝch vai trß cña Ngo¹i th−¬ng vµ chÝnh s¸ch ngo¹i
th−¬ng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn (tõ giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ cao ®é ®Õn nay)
- Ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ViÖt Nam vµ
NhËt B¶n, qua ®ã rót ra bµi häc kinh nghiÖm tõ chÝnh s¸ch ngo¹i th−¬ng cña NhËt B¶n ®èi víi ViÖt Nam giai ®o¹n hiÖn nay.
4.§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña kho¸ luËn nµy lµ chÝnh
s¸ch vµ biÖn ph¸p, c«ng cô thùc hiÖn chÝnh s¸ch ngo¹i th−¬ng cña NhËt B¶n tõ thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ cao ®é vµ t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch ngo¹i th−¬ng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ NhËt B¶n.
5. KÕt cÊu kho¸ luËn.
Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch ngo¹i th−¬ng
Ch−¬ng II. ChÝnh s¸ch ngo¹i th−¬ng NhËt B¶n qua c¸c thêi

Ch−¬ng III. Bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam
Cuèi cïng, Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó ë Th− ViÖn
quèc gia, c¸c chuyªn gia NhËt B¶n ë trung t©m VJCC ( Trung t©m hîp t¸c ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ViÖt Nam- NhËt B¶n), vµ ®Æc biÖt c¶m ën c« gi¸o Vò ThÞ HiÒn ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn em thùc hiÖn kho¸ luËn nµy.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. những vấn đề cơ bản về chính sách ngoại thương. chương 2. chính sách ngoại thương NB qua các thời kỳ. chương 3. bài học kinh nghiệm đối với VN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement