Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xuan_quynh303
#751503 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quan hệ thương mại Việt Nhật và các giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa sang Nhật Bản
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt - NhËt trong
nh÷ng n¨m qua 35 2.1 C¸c giai ®o¹n lÞch sö ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ th−¬ng m¹i ViÖt-NhËt 35 2.1.1 S¬ l−îc vÒ quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt NhËt tr−íc n¨m 1973 35
2.1.2 Giai ®o¹n 1973 ®Õn 1975 37 2.1.3 Giai ®o¹n tõ 1976 ®Õn 1986 39
2.1.4 Giai ®o¹n 1987 ®Õn nay 43
2.2 Nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ trong quan hÖ th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc 52 2.2.1 Thµnh tùu trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu gi÷a hai n−íc 52
2.2.2 Quy chÕ tèi huÖ quèc gi÷a NhËt B¶n vµ ViÖt Nam 60 2.2.3 Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n trong quan hÖ th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc 61
2.3 C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi quan hÖ th−¬ng m¹i cña ViÖt Nam víi NhËt B¶n 67
Ch−¬ng III: TriÓn väng mèi quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt NhËt vµ
c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam
sang NhËt B¶n 73 3.1 TriÓn väng quan hÖ ViÖt - NhËt: 73
3.2 §Þnh h−íng xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam snag NhËt B¶n ®Õn n¨m 2010 75 3.2.1 §Þnh h−íng chung 75
3.2.2 §Þnh h−íng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc 77 3.3 C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam sang thÞ tr−êng NhËt 84
3.3.1 C¸c gi¶i ph¸p mang tÝnh vÜ m« 84 3.3.2 C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi c¸c doanh nghiÖp 87
KÕt luËn
93
Tµi liÖu tham kh¶o
94


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát tình hình kinh tế NB. chương 2. thực trạng quan hệ thương mại Việt Nhật. chương 3. triển vọng mqh Việt Nam và giải pháp thúc đẩy xk hàng hóa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement