Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By silly_isaiah
#751476 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược hỗ trợ các DNVVN trong hoạt động xuất khẩu
KILOBOOKS.COM
ChiÕn l−îc hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu
T¹ ThÞ DiÖu Mü - Líp A8 - K37E
c. VÒ tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt .............................................................. 28 d. VÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng........................................................................ 29 e. Møc ®é ®ãng gãp vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh............. 30
2. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña c¸c DNVVN .................................................. 32
a. XuÊt khÈu trùc tiÕp.............................................................................. 38 b. XuÊt khÈu uû th¸c............................................................................... 39
c. XuÊt khÈu t¹i chç ................................................................................ 39
II. ChiÕn l−îc hç trî c¸c DNVVN trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu .............. 40
1. Thùc tr¹ng chiÕn l−îc ............................................................................ 40 2. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch trong chiÕn l−îc hç trî xuÊt
khÈu cho c¸c DNVVN............................................................................... 44 3. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc khi thùc hiÖn chiÕn l−îc hç trî xuÊt khÈu vµ nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc.................................................................... 51
a. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc ...................................................................... 51 b. Nh÷ng h¹n chÕ cña viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc ................................... 54
Ch−¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn
l−îc hç trî xuÊt khÈu cho c¸c DNVVN .................................................. 56
I. Ph−¬ng h−íng chiÕn l−îc hç trî xuÊt khÈu......................................... 56
1. N©ng cao vµ kiÖn toµn qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi DNVVN .................. 56 2. H×nh thµnh quü quèc gia hç trî DNVVN............................................. 61 3. Thµnh lËp vµ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh hç trî cÇn thiÕt...................... 64
a. Ch−¬ng tr×nh hç trî ®µo t¹o ................................................................ 64 b. Ch−¬ng tr×nh hç trî cung cÊp th«ng tin cho c¸c DNVVN ................. 64
c. Ch−¬ng tr×nh hç trî x©y dùng c¬ së h¹ tÇng....................................... 65 d. Ch−¬ng tr×nh hç trî chuyÓn giao c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm xuÊt khÈu....................................................................................... 66 e. Ch−¬ng tr×nh hç trî vÒ tµi chÝnh, tÝn dông cho c¸c DNVVN ®Ó cã vèn tham gia xuÊt khÈu.................................................................................. 66
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong nỗ lực mở rộng thị trường của mình ra thế giới, các DNVVN phải đương đầu với rất nhiều khó khăn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement