Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By 11a1_mylove
#751463 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận tải đa cách ở Việt Nam và phát triển hợp tác vận tải đa cách giữa VN với các nước ASEAN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sv: T« Hoµng Mai Tó


2
triÓn VT§PT ë ViÖt Nam vµ c¸c n−íc kh¸c cña HiÖp héi ASEAN cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ.
ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn ®©y mµ em ®· chän ®Ò tµi:
VT§PT ë ViÖt
Nam vµ ph¸t triÓn hîp t¸c VT§PT gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n−íc
ASEAN
lµm ®Ò tµi cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. §©y thùc sù lµ mét
vÊn ®Ò lín nªn víi kiÕn thøc vµ tr×nh ®é h¹n hÑp, kh¶ n¨ng thu thËp vµ tæng hîp tµi liÖu ch−a ®Çy ®ñ, em míi chØ khai th¸c ®Ò tµi nµy ë nh÷ng khÝa c¹nh sau:
• Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n, kh¸i qu¸t vÒ VT§PT quèc tÕ: kh¸i niÖm, sù ra ®êi vµ
ph¸t triÓn, c¸c h×nh thøc tæ chøc VT§PT quèc tÕ, néi dung VT§PT vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mµ VT§PT mang l¹i.
• T×nh h×nh ¸p dông VT§PT ë ViÖt Nam: nhu cÇu, thùc tr¹ng, nh÷ng khã
kh¨n tån t¹i vµ mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn VT§PT ë ViÖt Nam.
• Nh÷ng b−íc ph¸t triÓn ban ®Çu cña sù hîp t¸c VT§PT gi÷a ViÖt Nam víi
c¸c n−íc kh¸c trong HiÖp héi ASEAN.

Bµi kho¸ luËn sÏ ®−îc bè côc thµnh 3 ch−¬ng nh− sau:
Ch−¬ng I
: Kh¸i qu¸t vÒ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc
Ch−¬ng II
: VËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ë ViÖt Nam
Ch−¬ng III
: Ph¸t triÓn hîp t¸c vÒ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc gi÷a ViÖt Nam
víi c¸c n−íc ASEAN.

Do tr×nh ®é h¹n chÕ cña mét sinh viªn nªn nh÷ng sai sãt trong bµi kho¸
luËn nµy lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù nhËn xÐt, ®ãng gãp, h−íng dÉn thªm cña quý thÇy c« ®Ó tõng b−íc bæ sung vµ hoµn thiÖn ®Ò
tµi nµy.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Quá trình hình thành và phát triển Vận tải đa cách là kết quả tất yếu và khách quan của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong ngành vận tải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement