Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thienthanh_ducminh
#751462 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số loại hình dịch vụ liên quan đến hoạt động chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng không. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Tr−êng ®¹i häc Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi
Khãa luËn tèt nghiÖp


Phan Nguyªn Hång - Anh 1 K37
2

quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi ”Mét sè lo¹i h×nh dÞch vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng
chuyªn chë hµng ho¸ XNK b»ng ®−êng hµng kh«ng. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
ph¸t triÓn
” lµm vÊn ®Ò viÕt Kho¸ luËn tèt nghiÖp
§Ò tµi chñ yÕu nghiªn cøu t×nh h×nh kinh doanh khai th¸c mét sè lo¹i h×nh
dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng phæ biÕn hiÖn nay nh− dÞch vô lµm hµng, dÞch vô
hµng nguy hiÓm, dÞch vô thñ tôc h¶i quan vµ dÞch vô gi¶i quyÕt tr−êng hîp bÊt th−êng trªn c¬ së nh÷ng kinh nghiÖm cña mét sè n−íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô liªn quan ®Õn chuyªn chë hµng hãa XNK b»ng ®−êng hµng kh«ng ë ViÖt Nam.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ dÞch vô liªn quan ®Õn chuyªn chë hµng
ho¸ XNK b»ng ®−êng hµng kh«ng.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vµ quy tr×nh nghiÖp vô cña mét sè lo¹i h×nh dÞch
vô liªn quan ®Õn chuyªn chë hµng ho¸ XNK b»ng ®−êng hµng kh«ng ë ViÖt
Nam.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn
chuyªn chë hµng ho¸ XNK b»ng ®−êng hµng kh«ng ë ViÖt Nam.
Do hiÓu biÕt vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, thêi gian h¹n hÑp trong khi ®Ò tµi l¹i
liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt em rÊt mong nhËn ®−íc sù gãp ý tõ c¸c thÇy c«, c¸c b¹n còng nh− tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m ®Ó ®Ò tµi ngµy cµng ®−îc hoµn thiÖn.
Qua ®©y t«i xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c thÇy c«, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o - TiÕn
sü Vò Sü TuÊn - Chñ nhiÖm khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng, §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng
Hµ néi ®· chØ b¶o, h−íng dÉn tËn t×nh, gióp ®ì em hoµn thµnh khãa luËn nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé cña Ban hµng hãa cña Vietnam Airlines, XÝ nghiÖp th−¬ng m¹i mÆt ®Êt Néi Bµi, V¨n phßng khu vùc miÒn B¾c ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, cung cÊp tµi liÖu quý b¸u ®Ó t«i hoµn thµnh Kho¸ luËn nµy mét c¸ch tèt nhÊt trong kh¶ n¨ng cña m×nh.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vận tải hàng không là 1 cách vận tải hiện nay cũng rất phát triển. mặc dù mới chỉ ra đời nhưng nó phát triển với 1 tốc độ chóng mặt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement