Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conang_dethuong4947
#751461 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI vào các KCN, KCX Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
vµo c¸c KCN, KCX ë ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Phïng ThÞ Ngäc Thóy - A11K37F
2
1. Hµnh lang ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng c¸c KCN ViÖt Nam
30
2. T×nh h×nh ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo c¸c KCN ViÖt Nam
31
3. §Çu t− cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn FDI trong c¸c KCN ViÖt Nam
33
4. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn
FDI vµo c¸c KCN ViÖt Nam
37
III. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña Vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo c¸c
KCN ViÖt Nam
41
1. C¸c kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®−îc
41
2. Nh÷ng vÊn ®Ò h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n
44
3. Mét sè KCN ®iÓn h×nh
47
Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng, gi¶i ph¸p nh»m thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ FDI ®Ó ph¸t triÓn c¸c KCN trong thêi gian tíi
53
I. Ph−¬ng h−íng x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c KCN ®èi víi viÖc thu hót
FDI trong thêi gian tíi
53
1. §Þnh h−íng quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn
53
2. Nhu cÇu vèn FDI cho c¸c KCN trong thêi gian tíi
57
II. KiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thu hót vµ sö dông FDI
t¹i c¸c KCN hiÖu qu¶ h¬n
58
1. X¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c¸c KCN
58
2. Nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ quy ho¹ch tæng thÓ c¸c KCN ®Ó t¹o lËp c¬ së cho
kÕ ho¹ch thu hót vµ sö dông nguån vèn FDI
59
3. TiÕp tôc t¹o m«i tr−êng ®Çu t− thuËn lîi, khuyÕn khÝch ®Çu t− vµo c¸c KCN
61
4. C¶i tiÕn c¬ chÕ, tæ chøc bé m¸y vµ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trong qu¶n lý
Nhµ n−íc ®èi víi c¸c KCN
66
5. T¨ng c−êng qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi mét sè c«ng t¸c, ho¹t ®éng cßn
nhiÒu tån t¹i trong c¸c KCN
70
6. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c cÇn ®−îc quan t©m
73
KÕt luËn
76
Tµi liÖu tham kh¶o
78
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực tiễn cho thấy trong những năm qua hoạt động của các KCN, KCX vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, nghiên cứu 1 cách nghiêm túc về những vấn đề lý luận và thực t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement