Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguoichacodon_79
#751460 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam khi tham gia WTO
KILOBOOKS.COM
Phan Hång Linh - Líp Ph¸p 2 K37


- 2 -
Lêi nãi ®Çu
LÞch sö ®· chøng minh sù thÊt b¹i cña c¸c nÒn kinh tÕ ®ãng vµ c« lËp, xu thÕ
bao trïm hiÖn nay lµ toµn cÇu hãa, héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. WTO lµ mét tæ chøc th−¬ng m¹i toµn cÇu vµ hiÖn chiÕm 90% tæng gi¸ trÞ th−¬ng m¹i quèc tÕ, lµ tæ chøc cã môc tiªu, nguyªn t¾c vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng riªng, phôc vô lîi Ých cña c¸c quèc gia thµnh viªn, ®Æc biÖt ®èi víi thµnh viªn lµ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. §iÒu ®ã gi¶i thÝch t¹i sao cã nhiÒu n−íc ®· s½n sµng nh©n nh−îng vµ ®µm ph¸n råi kiªn tr× ®iÒu chØnh hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch cña n−íc m×nh theo h−íng c¶i c¸ch ®Ó
®−îc trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO, dï cho qu¸ tr×nh ®µm ph¸n Êy kÐo dµi, cã khi tíi hµng chôc n¨m. Trë thµnh thµnh viªn cña WTO sÏ lµ mét b−íc ngoÆt
quan träng ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ ViÖt nam, sÏ më ra rÊt nhiÒu nh÷ng c¬ héi ®Ó nÒn kinh tÕ cßn non trÎ cña ViÖt nam hßa nhËp vµ thö søc trong mét s©n ch¬i chung cña c¶ nÒn kinh tÕ thÕ giíi, vµ tÊt nhiªn, còng ®Æt ra kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc.
§Ó cã ®ñ søc m¹nh ®èi ®Çu víi sù thay ®æi nµy, mçi ngµnh kinh tÕ ph¶i tù
m×nh chuÈn bÞ vÒ mäi mÆt. DÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ViÖt Nam, cã kim ng¹ch xuÊt khÈu ®øng thø 2 chØ sau dÇu th«, ngµnh kinh tÕ thùc sù n¨ng ®éng nµy cã ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn sù phån vinh hay bÊt æn cña toµn bé nÒn kinh tÕ. T¹i vßng ®µm ph¸n Uruguay, hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt vµ may mÆc ®· ®−îc ký kÕt nh»m môc tiªu ®−a lÜnh vùc dÖt may hoµn toµn chÞu sù ®iÒu chØnh theo khu«n khæ cña WTO, theo hiÖp ®Þnh, mäi n−íc thµnh viªn ®ang ¸p dông h¹n chÕ sè l−îng ®èi víi hµng dÖt may sÏ ph¶i lo¹i bá hoµn toµn nh÷ng h¹n chÕ nµy trong vßng
10 n¨m kÓ tõ ngµy 1/1/1995. §iÒu nµy mang l¹i cho ngµnh dÖt may rÊt nhiÒu thuËn lîi, nh−ng còng ®Æt ra kh«ng Ýt khã kh¨n. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®ã lµ g×, ngµnh dÖt may ViÖt nam hiÖn nay cÇn cã nh÷ng chuÈn bÞ thÕ nµo ®Ó cã thÓ s½n sµng ®ãn nhËn tÊt c¶ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®ã. §©y thùc sù lµ mét vÊn ®Ò thó vÞ, vµ t«i ®· chän lµm ®Ò tµi cho khãa luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Víi h¹n chÕ vÒ thêi gian
vµ tr×nh ®é cña ng−êi viÕt, khãa luËn cã thÓ ch−a nãi hÕt ®−îc tÊt c¶ vÒ vÊn ®Ò bøc
xóc nµy, song còng hi väng cung cÊp cho ng−êi ®äc nh÷ng th«ng tin bæ Ých vÒ C¬
héi vµ th¸ch thøc ®èi víi ngµnh dÖt may ViÖt nam khi tham gia WTO”
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để có đủ sức mạnh đối đầu với sự thay đổi, mỗi ngành kinh tế phải tự mình chuẩn bị về mọi mặt, dệt may là 1 trong những ngành kinh tế mũi nhọn của VN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement