Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gjanconhaykhoc_1904
#751459 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghệ thuật đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương với các DN Nhật Bản
KILOBOOKS.COM
NghÖ thuËt ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th−¬ng víi c¸c doanh nghiÖp NhËt B¶n

Khãa luËn tèt nghiÖp Ph¹m ThÞ V©n Ngoc NhËt 1 K37 FTU
2
III. Qu¸ tr×nh ®µm ph¸n vµ c¸c kü n¨ng trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th−¬ng víi c¸c doanh nghiÖp NhËt B¶n.................. 41
1. Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®µm ph¸n ................................................................ 41
1.1. Thu thËp th«ng tin............................................................................ 42 1.2. X¸c ®Þnh h×nh thøc vµ quy m« ®µm ph¸n......................................... 44 1.3. X©y dùng c¸c môc tiªu ®µm ph¸n .................................................... 45
2. Giai ®o¹n ®µm ph¸n............................................................................... 47
2.1. Giai ®o¹n tiÕp xóc............................................................................ 47 2.2. Giai ®o¹n th−¬ng l−îng ................................................................... 50
3. Giai ®o¹n kÕt thóc vµ sau ®µm ph¸n...................................................... 56
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th−¬ng víi doanh nghiÖp NhËt B¶n.................................................................................................... 58
I. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th−¬ng víi doanh nghiÖp NhËt B¶n ............................................................................. 58
1. Nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®−îc................................................................... 58
2. Nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng ®µm ph¸n ký kªt hîp ®ång ngo¹i
th−¬ng víi doanh nghiÖp NhËt B¶n ........................................................... 60
2.1. H¹n chÕ vÒ chiÕn l−îc ngo¹i th−¬ng vµ ph¸t triÓn ®èi t¸c:............. 60 2.2. H¹n chÕ vÒ mÆt t×m hiÓu ®èi t¸c NhËt B¶n: .................................... 60 2.3. H¹n chÕ vÒ nguån th«ng tin chuÈn bÞ cho cuéc ®µm ph¸n.............. 61 2.4. H¹n chÕ trong kh©u chuÈn bÞ ®µm ph¸n ......................................... 62 2.5. H¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n: ................................................ 62 2.6. H¹n chÕ trong c¸ch lùa chän mÆt hµng: ......................................... 64 2.7. H¹n chÕ trong sù phèi hîp gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng lÜnh vùc .. 64
II. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn mèi quan hÖ kinh tÕ-th−¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ NhËt B¶n ....................................................................................... 65
1. Dù b¸o vÒ kinh tÕ-th−¬ng m¹i NhËt B¶n trong nh÷ng n¨m tíi.............. 65
2. Dù b¸o vÒ kinh tÕ-th−¬ng m¹i ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi............. 69
3. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn mèi quan hÖ kinh tÕ-th−¬ng m¹i ViÖt Nam-NhËt B¶n .................................................................................................... 71
3.1. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam-NhËt B¶n ...... 71 3.2. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam-NhËt B¶n72
III. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th−¬ng víi c¸c doanh nghiÖp NhËt B¶n ......................................... 74
1. VÒ phÝa nhµ n−íc .................................................................................. 74
1.1. C¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lý doanh nghiÖp nhµ n−íc theo h−íng cæ phÇn hãa doanh nghiÖp ................................................................................... 74 1.2. Lµnh m¹nh hãa hÖ thèng vµ m«i tr−êng tµi chÝnh, ng©n hµng........ 75 1.3. §ång bé hãa c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ®Çu t−, th−¬ng m¹i ..... 75 1.4. Thµnh lËp c¸c tæ chøc hç trî ph¸t triÓn th−¬ng m¹i ....................... 76
2. VÒ phÝa c¸c ViÖn nghiªn cøu kinh tÕ vµ c¸c tr−êng §¹i häc ............... 76
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Mỗi một quốc gia khác nhau có 1 nền văn hóa khác nhau do vậy đã hình thành nên những phong cách đàm phán khác nhau
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement