Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Tyrone
#751457 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và một số giải pháp giúp các DNXNVN thâm nhập thị trường mỹ
KILOBOOKS.COM


Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc
Trang


Lêi c¶m ¬n
Lêi c¶m ¬n
Lêi c¶m ¬n
Lêi c¶m ¬n
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu


1

Ch−¬ng I
Ch−¬ng I
Ch−¬ng I
Ch−¬ng I


Tæng quan vÒ thÞ tr−êng Mü vµ lÞch sö quan hÖ ®èi ngo¹i
ViÖt – Mü

I.
Tæng quan vÒ thÞ tr−êng Mü
3
1.
Giíi thiÖu chung vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n c−
5
2.
Vµi nÐt vÒ nÒn kinh tÕ Mü
5
3.
M«i tr−êng luËt ph¸p vµ luËt ph¸p trong th−¬ng m¹i Mü
12
4.
M«i tr−êng v¨n hãa x· héi Mü
21
II.
LÞch sö quan hÖ ®èi ngo¹i ViÖt – Mü sau n¨m 1975 ®Õn nay
23

Ch−¬ng II
Ch−¬ng II
Ch−¬ng II
Ch−¬ng II


Thùc tr¹ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr−êng Mü
trong nh÷ng n¨m qua

I.
T×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr−êng Mü tõ sau khi hai n−íc b×nh th−êng hãa quan hÖ th−¬ng m¹i
27
1.
Quan hÖ th−¬ng m¹i hai n−íc tõ sau khi Mü xãa bá cÊm vËn víi ViÖt Nam
28
2.
T×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü sau khi HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt – Mü cã hiÖu lùc
28
3.
Ph©n tÝch mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam sang Mü
30
II.
Mét sè sù kiÖn næi bËt trong quan hÖ th−¬ng m¹i hai n−íc thêi gian gÇn ®©y
34
1.
Cuéc chiÕn Catfish
35
2.
Tranh chÊp vÒ th−¬ng hiÖu s¶n phÈm
41
3.
HiÖp ®Þnh hµng dÖt may song ph−¬ng ViÖt – Mü
46
III.
Khã kh¨n vµ th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Mü trong nh÷ng n¨m tíi
52
1.
HÖ thèng ph¸p luËt phøc t¹p cña Mü lµ mét c¶n trë lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
53
2.
N¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam cßn rÊt yÕu trªn thÞ tr−êng Mü
53
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
ở tầm vĩ mô, nhiều thách thức cũng được đặt ra cho chính phủ và các cấp các ngành trong việc giúp các DN trong nước thâm nhập thị trường mỹ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement