Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By connit_bietchat2001
#751455 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải của Vosco
KILOBOOKS.COM

1
Lêi më ®Çu
Xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ xu thÕ quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ
®ang diÔn ra m¹nh mÏ. Cïng víi xu thÕ ®ã mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n−íc ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn. §iÒu nµy kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i biÓn vµ ®Õn l−ît nã vËn t¶i biÓn ph¸t triÓn sÏ t¹o
®µ cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn, hoµ nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi.
Song song víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i biÓn lµ sù ra ®êi mét lo¹t
c¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn, t¹o ra mét m«i tr−êng c¹nh tranh gay g¾t trong lÜnh vùc kinh doanh vËn t¶i biÓn. C«ng ty vËn t¶i biÓn ViÖt Nam (viÕt t¾t lµ VOSCO) lµ mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu cña ngµnh Hµng h¶i ViÖt Nam song kh«ng v× thÕ mµ kh«ng chÞu sù ¶nh h−ëng cña sù c¹nh tranh ®ã. §Ó c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ngµy mét lín m¹nh trªn thÞ tr−êng vËn t¶i trong n−íc vµ tõng b−íc më réng ra khu vùc thÞ tr−êng thÕ giíi, viÖc
nghiªn cøu vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ó ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vËn t¶i cña c«ng ty lµ ®iÒu cÇn
thiÕt. Víi nhËn thøc ®ã em ®· lùa chän ®Ó tµi "Thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vËn t¶i cña VOSCO" ®Ó lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp.

Néi dung chñ yÕu ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong ®Ò tµi lµ ph©n tÝch t×nh h×nh
s¶n xuÊt kinh doanh cña VOSCO, tõ ®ã ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vËn t¶i trong ®iÒu kiÖn tiÒm lùc tµi chÝnh, n¨ng lùc kinh doanh cña c«ng ty.
Bè côc cña ®Ò tµi ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham
kh¶o gåm ba ch−¬ng:
-Ch−¬ng I: Vµi nÐt vÒ ngµnh vËn t¶i biÓn ViÖt Nam

-Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh vËn t¶i cña VOSCO

-Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vËn t¶i
cña VOSCO
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Song song với sự phát triển của ngành vận tải biển là sự ra đời của 1 loạt các công ty vận tải biển, tạo ra 1 môi trường cạnh tranh gay gắt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement