Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By snow_queen3112
#751454 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dịch vụ hàng hóa tại cảng biển - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
2

Trade in Services-GATS) 2. V¨n b¶n WTO vÒ c¸c dÞch vô vËn chuyÓn chë b»ng ®−êng biÓn (Maritime Transport Services) trong phiªn häp ®Æc biÖt ngµy 27-28 th¸ng 3 n¨m 2001
29
3. Bé luËt vÒ hµng hãa nguy hiÓm trong chuyªn chë hµng h¶i quèc tÕ (International Maritime Dangerous Goods Code-IMDG code) cña Tæ chøc hµng h¶i quèc tÕ (IMO)
30


Ch−¬ng 2
. Thùc tr¹ng Ho¹t ®éng cña dÞch vô hµng hãa t¹i c¸c
c¶ng ViÖt Nam
31
I . C¸c nguån luËt ®iÒu chØnh
31
1. LuËt hµng h¶i ViÖt Nam, 1990
31
2. NghÞ ®Þnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc hµng h¶i ngµy 4/9/1999
31
3. ThÓ lÖ bèc dì, gian nhËn vµ b¶o qu¶n hµng hãa t¹i c¶ng biÓn ViÖt Nam 23/8/1997
32
4. QuyÕt ®Þnh vÒ c−íc, phÝ c¶ng biÓn ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1997
32
II. Thùc tr¹ng dÞch vô hµng hãa t¹i c¸c c¶ng ViÖt Nam
33
1. T×nh h×nh chung cña c¸c dÞch vô hµng hãa t¹i c¶ng biÓn
33
2. DÞch vô xÕp dì
36
3. DÞch vô l−u kho b·i, b¶o qu¶n hµng hãa
41
4. DÞch vô trung chuyÓn quèc tÕ
45
5. DÞch vô hµng nguy hiÓm
47
III. §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng dÞch vô hµng hãa t¹i c¶ng ViÖt Nam
50
1. C¬ së vËt chÊt
50
2. ChÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ dÞch vô hµng hãa t¹i c¶ng
52
3. C«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ n−íc vµ tæ chøc cña c¶ng ®èi víi dÞch vô hµng hãa c¶ng biÓn
55
4. C−íc phÝ
59
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Tuy Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý cũng như tiềm năng phát triển nhưng thực tế dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại các cảng biển Việt Nam cò
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement