Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mike_son_4u
#751432 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hàng rào phi thuế quan và ảnh hưởng của nó đến thương mại quốc tế
KILOBOOKS.COM

2
môc lôc

Trang
Lêi nãi ®Çu
.....................................................................................
1
ch−¬ng I: chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i vµ c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ..................................................................
3
I. C¸c biÖn ph¸p b¶o hé nÒn s¶n xuÊt trong n−íc
............................
3
1. Sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o hé s¶n xuÊt trong n−íc ................................
3
2. C¸c biÖn ph¸p b¶o hé nÒn s¶n xuÊt trong n−íc .............................
4
2.1 C¸c biÖn ph¸p thuÕ quan (Tariff Measures)...................................
5
2.2 C¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan (Non -Tariff Measures)......................
6
II. Kinh nghiÖm ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ë mét sè n−íc
..
11
1. Kinh nghiÖm cña Hoa kú..................................................................
11
2. Kinh nghiÖm cña Th¸i Lan..............................................................
13
3. Kinh nghiÖm cña Trung Quèc.........................................................
16
III. C¬ së khoa häc cña viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phÝ thuÕ quan
20
1. Nh÷ng c¬ së khoa häc cña viÖc ¸p dông.........................................
20
1.1 ViÖc ¸p dông mang tÝnh kh¸ch quan...............................................
20
1.2 ViÖc ¸p dông mang tÝnh phæ biÕn ...................................................
21
1.3 ViÖc ¸p dông mang tÝnh dµi h¹n......................................................
21
2. CÇn chó ý khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan......................
22
2.1 Sù l¹m dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan........................................
22
2.2 CÇn lo¹i bá NTM cæ ®iÓn vµ x©y dùng c¸c NTM hiÖn ®¹i..........................................................................................................

22
2.3 Lùa chän ®óng ®¾n lÜnh vùc s¶n xuÊt cÇn b¶o hé............................
23
Ch−¬ng II: HÖ thèng c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan trªn thÕ giíi vµ ¶nh h−ëng cña nã ®Õn th−¬ng
24
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Giờ đây, ngày càng có nhiều các hàng rào phi thuế mới ra đời với mức độ bảo hộ tốt hơn và ngày càng tinh vi hơn, nhạy cảm hơn. vấn đề đặt ra đối với VN là làm s
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement