Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By greenagervn
#751426 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam - thực trạng và triển vọng
KILOBOOKS.COM
Th¸i ThÞ Ngäc Thñy
Th¸i ThÞ Ngäc Thñy
Th¸i ThÞ Ngäc Thñy
Th¸i ThÞ Ngäc ThñyKhãa luËn tèt nghiÖp

2
NhËn thøc ®−îc tÝnh cÊp thiÕt vµ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò em ®·
®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu vµ lùa chän ®Ò tµi khãa luËn lµ: §Çu t− cña
Mü vµo ViÖt Nam thùc tr¹ng vµ triÓn väng
. Tuy nhiªn, xuÊt ph¸t
tõ thùc tÕ ®Çu t− cña Mü vµo ViÖt Nam chñ yÕu lµ ®Çu t− trùc tiÕp nªn trong ph¹m vi khãa luËn nµy em chØ ®Ò cËp ®Õn ®Çu t− trùc tiÕp cña Mü
vµo ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1988 - 2002.
Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, khãa
luËn ®−îc kÕt cÊu bao gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I : Kh¸i qu¸t chung vÒ ®Çu t− ra n−íc ngoµi cña Mü
Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng ®Çu t− trùc tiÕp cña Mü t¹i ViÖt Nam
Ch−¬ng III: TriÓn väng vµ gi¶i ph¸p thu hót ®Çu t− trùc tiÕp
cña Mü vµo ViÖt Nam


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát chung về đầu tư ra nước ngoài của Mỹ. chương 2. thực trạng đầu tư trực tiếp của Mỹ tại VN. chương 3. triển vọng và giải pháp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement