Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By toiyeusexvasex
#751420 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN 1997-2002, nguyên nhân tăng trưởng chậm và giải pháp khắc phục
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam giai ®o¹n 1997-2002
Ph¹m Xu©n Thôy - Nga37C
2
Môc lôc

Trang
Lêi nãi ®Çu
1
Ch−¬ng I.
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ FDI


I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ c¸c h×nh thøc cña FDI

1. Kh¸i niÖm FDI
3
2. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña FDI
3
3. C¸c h×nh thøc cña FDI
6
II. Vai trß cña FDI ®èi víi n−íc tiÕp nhËn vèn lµ n−íc ®ang ph¸t triÓn
9
1. Bæ sung nguån vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn
10
2. Gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng CNH-H§H
11
3. §Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu
13
4. T¹o ra nhiÒu viÖc lµm míi
15
5. Bæ sung cho ng©n s¸ch Nhµ n−íc
16
III. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng thu hót FDI
17
1. C¸c yÕu tè kh¸ch quan
18
a. Xu h−íng vËn ®éng cña c¸c luång FDI thÕ giíi
18
b. §éng c¬ ®Çu t− cña c¸c chñ ®Çu t− quèc tÕ
21
c. Sù c¹nh tranh thu hót FDI tõ c¸c quèc gia kh¸c
23
2. C¸c yÕu tè chñ quan
24
a. Quan ®iÓm cña n−íc tiÕp nhËn FDI
24
b. C¸c yÕu tè cña m«i tr−êng ®Çu t−
25

Ch−¬ng II
. FDI t¹i ViÖt Nam giai ®o¹n 1997-2002

27
I. §Æc ®iÓm m«i tr−êng ®Çu t− ë ViÖt Nam
27
1. Quan ®iÓm cña Nhµ n−íc ViÖt Nam vÒ thu hót FDI
27
2. M«i tr−êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng FDI
28
3. M«i tr−êng kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi
31

4. Qu¸ tr×nh ViÖt Nam tham gia tù do ho¸ th−¬ng m¹i vµ ®Çu t−
33
II. T×nh h×nh thu hót vµ triÓn khai c¸c dù ¸n FDI (1997-2002)
34
1. T×nh h×nh thu hót dù ¸n FDI
34
a. Xu h−íng FDI vµo ViÖt Nam thêi gian qua
34
b. C¬ cÊu luång FDI
36
2. T×nh h×nh triÓn khai c¸c dù ¸n FDI
43
a. T×nh h×nh vèn thùc hiÖn
43
b. Ho¹t ®éng chuyÓn nh−îng vèn
45
3. §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh thu hót vµ triÓn khai c¸c dù ¸n FDI
46
a. Nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña FDI ®èi víi nÒn kinh tÕ
46
b. Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ
53
III. T×m hiÓu c¸c nguyªn nh©n g©y nªn sù sôt gi¶m

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với VN, trong hơn 10 năm qua, luồng FDI đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi chậm cháp nhưng vững chắc nền kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement