Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By TamLoveHuong_Lovely
#751418 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cán cân thanh toán quốc tế và tăng trưởng kinh tế, thực tiễn ở VN
KILOBOOKS.COM

C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ, thùc tiÔn ë ViÖt Nam

§¹i häc Ngo¹i th−¬ng 2 Phïng ThÞ Ngäc Linh

s¸nh víi Hµn Quèc nh−ng l¹i kh«ng ph©n tÝch cô thÓ t×nh h×nh t¨ng tr−ëng cô thÓ còng nh− ¶nh h−ëng cña c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò
tµi chØ lµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ ®¬n thuÇn chø kh«ng ®Æt nã trong mèi quan hÖ víi kinh tÕ ®èi ngo¹i.
3. Môc tiªu nghiªn cøu:
§Ò tµi ®−îc nghiªn cøu nh»m nh÷ng môc tiªu sau:
Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng cña c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ.

§¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ®Õn sù t¨ng tr−ëng vµ
ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó biÕn nã thµnh c«ng cô ph©n tÝch vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i.
§¸nh gi¸ thùc tiÔn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ë ViÖt Nam, qu¸ tr×nh t¨ng
tr−ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam nh»m rót ra mèi liªn hÖ gi÷a hai lÜnh vùc nµy.
4. Ph¹m vi vµ ®èi t−îng nghiªn cøu:
Nghiªn cøu c¸c mÆt cña c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, t¨ng tr−ëng kinh tÕ,
nghiªn cøu mèi liªn quan gi÷a hai lÜnh vùc nµy vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam ®Ó tõ ®ã
rót ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý hiÖu qu¶ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ h−íng ®Õn môc tiªu t¨ng tr−ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam.
5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Víi nh÷ng môc tiªu trªn, kho¸ luËn nµy sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi
liÖu, so s¸nh, tæng hîp vµ ph©n tÝch, kÕt hîp víi nh÷ng kÕt qu¶ thèng kª, vËn dông lý luËn ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu.
6. §iÓm míi cña ®Ò tµi:
+ LuËn v¨n kh«ng chØ ph©n tÝch mét néi dung mµ ®· ph©n tÝch ®ång thêi c¶
c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ lÉn t¨ng tr−ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam tõ ®ã cã nh÷ng c¬
së ®Ó chØ ra mèi liªn hÖ biÖn chøng gi÷a hai néi dung nµy.
+ Trong luËn v¨n, c¸c sè liÖu ®−îc cËp nhËp mét c¸ch t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ theo
nh÷ng thèng kª gÇn ®©y nhÊt nh»m phôc vô cho viÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. C¸c sè liÖu nµy còng cã thÓ phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng
d¹y ë c¸c tr−êng ®¹i häc.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cán cân thanh toán quốc tế không chỉ được sử dụng để quản lý kinh tế vĩ mô mà nó còn có ý nghĩa trong việc đề ra các chính sách phát triển kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement