Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Achav
#751417 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác nghiên cứu và phát triển thị trường nhập khẩu sách báo của công ty XNK sách báo Xunhasaba
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

TrÇn Lan Ph−¬ng

Ph¸p 1 Kho¸ 37
2
Ch−¬ng I
C«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ
tr−êng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp

I - Kh¸i qu¸t c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng trong
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp
1. Mét sè nÐt chung vÒ thÞ tr−êng vµ nghiªn cøu thÞ tr−êng
1.1. Kh¸i niÖm thÞ tr−êng
ThÞ tr−êng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
hµng ho¸. Quan niÖm thÞ tr−êng do vËy g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng hãa. Cho ®Õn nay, cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ tr−êng, tuú thuéc vµo gãc ®é nghiªn cøu vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn. Nh÷ng kh¸i niÖm nµy, qua tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn ®−îc bæ sung míi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Cã thÓ kÓ ra ®©y mét sè kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng:
* ThÞ tr−êng lµ ®Þa ®iÓm diÔn ra trao ®æi, lµ n¬i tiÕn hµnh c¸c ho¹t
®éng mua b¸n. Kh¸i niÖm nµy nhÊn m¹nh ë ®Þa ®iÓm mua b¸n, hiÓu thÞ tr−êng chØ lµ "c¸i chî" truyÒn thèng hay "cöa hµng siªu thÞ" hiÖn ®¹i. Nh−ng thùc tÕ giao dÞch th−¬ng m¹i ngµy nay cho thÊy, kh¸i niÖm nµy kh«ng cßn phï hîp n÷a. ThËt vËy, mÆc dï kh«ng tån t¹i mét ®Þa ®iÓm cô thÓ nµo th× ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ b»ng tiÒn tÖ vÉn diÔn ra, ®iÓn h×nh lµ th−¬ng m¹i ®iÖn tö. Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ Internet ngµy nay, sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c "v¨n phßng kh«ng ng−êi" hay "cöa hµng ¶o" ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng thay ®æi s©u s¾c cña th−¬ng m¹i ®iÖn tö. Do vËy, kh¸i niÖm thÞ tr−êng truyÒn thèng cÇn ®−îc nh×n nhËn kh¸c.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát chung về công tác nghiên cứu và ptr thị trường. chương 2. thực trạng hđkd NK sách báo và công tác nghiên cứu phát triển TT NK sách báo của c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement