Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Wmffre
#751415 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hạn chế rủi ro cho các DN trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu
KILOBOOKS.COM
Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp...
Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp...
Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp...
Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp...

TrÇn Ngäc H−ng
TrÇn Ngäc H−ng
TrÇn Ngäc H−ng
TrÇn Ngäc H−ng
1
Lêi c¶m ¬n
Kho¸ luËn ®−îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì cña rÊt nhiÒu thÇy gi¸o, c« gi¸o,
gia ®×nh vµ b¹n bÌ. T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi:
C¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸n bé tr−êng §¹i häc ngo¹i th−¬ng nh÷ng ng−êi ®·
nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y, truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u vµ t¹o ®iÒu kiÖn häc tËp cho t«i trong suèt thêi gian häc tËp t¹i tr−êng.
C¸c thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh chØ b¶o, h−íng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh
hoµn kho¸ luËn nµy, ®Æc biÖt lµ thÇy Phan Anh TuÊn, ng−êi ®· vÊt v¶ theo s¸t
tõng b−íc ®i cña t«i trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ý t−ëng, nghiªn cøu triÓn khai vµ hoµn thµnh kho¸ luËn.
C¸c ®ång nghiÖp lµm c«ng t¸c nhËp khÈu t¹i c«ng ty Goldenkey
Gia ®×nh vµ b¹n bÌ, nh÷ng ng−êi ®· khuyÕn khÝch ®éng viªn vµ t¹o mäi
®iÒu kiÖn ®Ó t«i cã thÓ hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.
V× thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n hÑp, kh¶ n¨ng ng−êi viÕt cßn h¹n chÕ nªn
ch¾c ch¾n luËn v¨n cßn nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp vµ chØ dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c nhµ kinh doanh nhËp khÈu cã nhiÒu kinh nghiÖm
vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp.
T«i xin göi tíi c¸c thÇy, c¸c c« gia ®×nh vµ b¹n bÌ nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp nhÊt.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đảm nhận ký kết hợp đồng XK có hiệu quả, đạt được mục tiêu lợi nhuận là 1 vấn đề được tất cả các nhà NK quan tâm. tuy nhiên, trong quá trình này các nhà kinh do
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement