Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhchang_sanhdieu98
#751412 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay các tổng công ty nhà nước tại sở giao dịch I - Ngân hàng công thương VN
KILOBOOKS.COM
3.
Vai trß ho¹t ®éng cho vay c¸c Tæng C«ng ty Nhµ n−íc cña
c¸c ng©n hµng
25
4.
C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn quan hÖ vay vèn cña Tæng
C«ng ty vµ NHTM.
26
Ch−¬ng II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay c¸c Tæng C«ng ty Nhµ
n−íc t¹i Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam
35
I. Kh¸i qu¸t vÒ Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam
35
1.
Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Së giao dÞch
35
1.1.
Sù ra ®êi cña Së giao dÞch I – Ng©n hµng C«ng
th−¬ng ViÖt Nam
35
1.2.
VÒ c¬ cÊu tæ chøc, ®iÒu hµnh vµ c¸c ho¹t ®éng c¬
b¶n cña SGD
36
1.3.
C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi ¶nh h−ëng tíi ho¹t
®éng cña Së giao dÞch nãi chung, ho¹t ®éng cho vay nãi
riªng
38
2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch I –
NHCTVN nh÷ng n¨m qua
39
2.1. Huy ®éng vèn
39
2.2.
T×nh h×nh sö dông vèn
42
II . Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay c¸c Tæng C«ng ty Nhµ n−íc t¹i Së
giao dÞch I
46
1. Ph©n cÊp qu¶n lý tÝn dông
46
2. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng cña Së giao dÞch
47
3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay c¸c TCTNN t¹i Së giao dÞch
trong thêi gian qua
48
3.1.
KÕt qu¶ thu ®−îc
48
3.2.
C¸c biÖn ph¸p Së giao dÞch ®· ¸p dông nh»m më
réng ho¹t ®éng cho vay c¸c Tæng C«ng ty Nhµ n−íc
52
4. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n
54
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Tổng công ty NN được thành lập hướng tới mô hình tập đoàn kinh tế ở nước ta trong những đk riêng và có những đặc điểm riêng, do đó để mở rộng cho vay các tổng c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement