Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kaylene
#751411 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khai thác và xuất khẩu than: thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu than ở VN
KILOBOOKS.COMKho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Ph¹m ThÞ Th¶o Líp Trung 2 K37
Ph¹m ThÞ Th¶o Líp Trung 2 K37
Ph¹m ThÞ Th¶o Líp Trung 2 K37
Ph¹m ThÞ Th¶o Líp Trung 2 K37

2
Ch−¬ng I
S¬ l−îc vÒ than vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh than
I.

S¬ l−îc vÒ s¶n phÈm than.
1.
§Æc ®iÓm cña than
Trong lßng ®Êt cña tæ quèc ta chøa ®ùng nhiÒu tµi nguyªn kho¸ng s¶n quý b¸u:
than, ®ång, ch×, thiÕc, s¾t, kÏm, vµng, b¹c, ®¸ quý, c¸c nguån n−íc kho¸ng…. Ngµy nay, víi kü thuËt th¨m dß hiÖn ®¹i ngµnh ®Þa chÊt cña ta cßn ph¸t hiÖn ra
nhiÒu lo¹i quÆng quý hiÕm, cã gi¸ trÞ cao trªn tr−êng quèc tÕ, trong nh÷ng nguån tµi nguyªn ®ã than ®¸ vÉn lµ mét trong nh÷ng tµi nguyªn cã gi¸ trÞ vµ cã tr÷ l−îng lín
nhÊt. Than cña n−íc ta ®−îc ph©n bè trªn l·nh thæ tõ Cao B»ng ®Õn Qu¶ng Nam- §µ
N½ng thµnh c¸c bÓ than lín nhá riªng biÖt cña nhiÒu lo¹i than: than gÇy, than non, than bïn, than mì….Trong ®ã chñ yÕu lµ than gÇy (Antraxit) víi tr÷ l−îng 3,2 tØ tÊn
®−îc tËp trung chñ yÕu ë Qu¶ng Ninh (chiÕm 90%) ngoµi ra cßn ë Th¸i Nguyªn, L¹ng S¬n… ®ang ®−îc khai th¸c phôc vô cho nhu cÇu trong n−íc vµ xuÊt khÈu.
HiÖn nay than Antraxit ®ang lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕn l−îc cña n−íc ta. Than Antraxit cña ViÖt Nam víi chÊt l−îng tèt, Ýt khãi, nhiÖt l−îng cao, hµm l−îng
l−u huúnh, nit¬ Ýt, Ýt g©y « nhiÔm m«i tr−êng ®· næi tiÕng trªn thÕ giíi h¬n 30 n¨m
qua, ®Æc biÖt lµ trong 10 n¨m gÇn ®©y than Antraxit cña ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu sang nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi nh−: Anh, Ph¸p, Mü, NhËt B¶n, §µi Loan, Hµn Quèc,
Trung Quèc….Than ViÖt Nam ®· chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trªn thÞ tr−êng thÕ giíi. GÇn ®©y tæ chøc qu¶n lý chÊt l−îng quèc tÕ (Internetional Quality
Management) ®· cÊp giÊy chøng nhËn vµ tÆng huy ch−¬ng b¹c cho than Antraxit cña ViÖt Nam vÒ chÊt l−îng vµ nh÷ng ®ãng gãp cña nã trong viÖc b¶o vÖ m«i
tr−êng. Than Antraxit cña ViÖt Nam ®· ®−îc dïng lµm nhiªn liÖu quan träng cho c¸c ngµnh
chÕ biÕn vËt chÊt kh¸c nh−: luyÖn kim, ®iÖn lùc, ho¸ chÊt. Than Antraxit cña ViÖt Nam ®−îc chia ra lµm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau víi sè l−îng, cì
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay việc đẩy mạnh phát triển ngành than còn có nhiều tồn tại và nhược điểm trực tiếp ảnh hướng đến sự lớn mạnh của ngành than
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement