Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By neo_kt89
#751410 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu quy tắc quốc tế về quảng cáo và xúc tiến bán hàng của phòng thương mại quốc tế ICC
KILOBOOKS.COM
Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn thùc hiÖn: Ph¹m Th¸i L©m Trang
2

3. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng qu¶ng c¸o.............................. 45
4. Nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ liªn quan ®Õn ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ................. 49
III. T×m hiÓu quy t¾c quèc tÕ vÒ xóc tiÕn b¸n hµng cña phßng Th−¬ng m¹i
Quèc tÕ
......................................................................................................... 62
1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t quy t¾c quèc tÕ vÒ xóc tiÕn b¸n hµng ...................... 62
2. Ph¹m vi ¸p dông vµ ®èi t−îng ®iÒu chØnh ................................................. 63
3. Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng............................. 64
4. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña ch−¬ng tr×nh xóc tiÕn b¸n hµng .................... 66
IV. Mét sè l−u ý
.................................................................................................. 73
KÕt luËn ch−¬ng II
............................................................................................. 77
Ch−¬ng III. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy vµ n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng ë thÞ tr−êng n−íc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
........ 78
I. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ë thÞ tr−êng n−íc ngoµi cña c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay

78
1. Thùc tr¹ng ................................................................................................. 78
2. Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n ...................................................................... 82
3. Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶ng
c¸o ë n−íc ngoµi........................................................................................ 83
II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng ë thÞ tr−êng n−íc ngoµi cña c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam
.................................................................................. 92
1. Thùc tr¹ng ................................................................................................. 92
2. Mét sè nguyªn nh©n.................................................................................. 95
3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng
xóc tiÕn b¸n hµng ë thÞ tr−êng n−íc ngoµi................................................ 97
III. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi phÝa Nhµ n−íc
........................................................ 99
KÕt luËn
.......................................................................................................... 102
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
Phô lôc.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay, hoạt động XK của VN đang được mở rộng. đó là do những nỗ lực không ngừng của các DN và của CP
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement