Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By top_clover
#751409 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiệu quả hoạt động kinh doanh XNK tại công ty Naforimex
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Ph¹m ThÞ Th− - Ph¸p 1 K37D
2
KÕt cÊu cña kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng
:
Ch−¬ng 1: Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp
khÈu.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty Naforimex qua 3
n¨m gÇn ®©y.
Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh XNK cña c«ng ty Naforimex.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Th.s NguyÔn Quang Minh, chó
NguyÔn B¸ Hïng - gi¸m ®èc C«ng ty Naforimex vµ c¸c c« chó trong C«ng ty Naforimex vµ nh÷ng ng−êi ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiệu quả kinh doanh không chỉ thể hiện ở hiệu quả kinh tế mà DN đạt được mà còn thể hiện ở hiệu quả xh, được đánh giá bằng mức độ đóng góp của DN đối với
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement