Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mannie
#751408 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng mô hình xúc tiến xuất khẩu của VN giai đoạn 2002-2020, nhìn từ góc độ vĩ mô
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp
Khãa luËn tèt nghiÖp
Khãa luËn tèt nghiÖp
Khãa luËn tèt nghiÖp

Ph¹m Cao HuÖ Chi
Ph¹m Cao HuÖ Chi
Ph¹m Cao HuÖ Chi
Ph¹m Cao HuÖ Chi
2
- Ho¹t ®éng hç trî xóc tiÕn xuÊt khÈu ®−îc hiÓu trong ®Ò tµi nµy lµ c¸c dÞch vô
hç trî mÒm (bao gåm c¸c dÞch vô t×m th«ng tin thÞ tr−êng, nghiªn cøu mét ®èi t−îng thÞ tr−êng cô thÓ, t− vÊn, ®µo t¹o, hç trî kÜ thuËt vÒ c¸c c«ng cô, biÖn ph¸p, ch−¬ng tr×nh xóc tiÕn xuÊt khÈu, tham gia héi chî, triÓn l·m, .... ) phôc vô c«ng t¸c xuÊt khÈu. Nh÷ng dÞch vô tµi chÝnh, b¶o hiÓm, vËn t¶i, h¶i quan... kh«ng ph¶i dèi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy.
- §Ò tµi ®Ò cËp ®Õn ®Þnh h−íng ph¸t triÓn c¸c ®Þnh chÕ hç trî xuÊt khÈu, x©y
dùng m¹ng l−íi phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng - c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ - c¸c hiÖp héi ngµnh hµng, tËp trung vµo nghiªn cøu c¸c nç lùc cña Nhµ n−íc nh»m t¹o ra mét dung m«i tèt nhÊt vµ −u ®·i cho hÖ thèng thÓ chÕ nµy ph¸t triÓn, ®ãng vai trß chñ ®éng trong c«ng t¸c xóc tiÕn xuÊt khÈu nãi riªng vµ viÖc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam nãi chung.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu lµ ph−¬ng ph¸p kÕt hîp gi÷a lý luËn thùc tiÔn, kÕt hîp logic víi lÞch sö. Nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn c¨n cø vµo ph−¬ng h−íng, chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, vµ ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ vµ th−¬ng m¹i nãi chung, ®ång thêi dùa trªn c¬ së thùc tiÔn trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ xóc tiÕn xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®Ó ph©n tÝch.
T¸c gi¶ ®· thùc hiÖn nghiªn cøu kh¶o s¸t ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ mét sè tæ chøc hç trî XTXK trªn ®Þa bµn ®Ó ®¸nh gi¸ s¸t sao vµ thùc tÕ h¬n n÷a nhu cÇu vµ nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vÒ dÞch vô xóc tiÕn xuÊt khÈu vµ cã c¸i nh×n tõ nhiÒu phÝa víi thùc tr¹ng hç trî XTXK cña ViÖt Nam.
T¸c gi¶ hi väng sÏ cã c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn ®Ò tµi, ®i s©u vµo x©y dùng mét ®Ò c−¬ng chi tiÕt vÒ c¬ cÊu vµ ho¹t ®éng cña mét m« h×nh nh− thÕ.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t«i ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì quý b¸u tõ Phã Gi¸o s−, TiÕn sü Lª §×nh T−êng, cña c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp mµ t«i ®· ®Õn liªn hÖ lÊy tµi liÖu vµ pháng vÊn, hoµn thiÖn kho¸ luËn nµy.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việt Nam đã dần hình thành và hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách, hỗ trợ và đẩy mạnh xk, tăng cường, nâng cao năng lực cạnh tranh
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online