Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngochuy_nguyen
#751406 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Ph¹m §øc H−ng
Ph¹m §øc H−ng
Ph¹m §øc H−ng
Ph¹m §øc H−ng ---- Trung 4
Trung 4
Trung 4
Trung 4 ---- K37D
K37D
K37D
K37D

Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
C«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ (CNH-H§H) mµ toµn §¶ng
toµn d©n ta tiÕn hµnh chØ cã thÓ thµnh c«ng khi chóng ta thùc sù t¹o cho m×nh mét tr×nh ®é s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i.
§Ó cã mét tr×nh ®é s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, tr−íc tiªn chóng ta ph¶i ®i
tr−íc mét b−íc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ. Cïng víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa hoc- c«ng nghÖ sÏ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh ®i lªn x©y dùng
chñ nghÜa x· héi (CNXH) nãi chung vµ trong c«ng cuéc CNH- H§H hiÖn nay nãi riªng.
§Ó n©ng cao tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ trong n−íc ®ßi hái chóng ta
ph¶i ®ång thêi kÕt hîp gi÷a vÊn ®Ò tù nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc trong n−íc víi viÖc du nhËp tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. Víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ViÖt Nam hiÖn nay chuyÓn giao c«ng nghÖ (CGCN) tõ n−íc ngoµi vµo trong n−íc sÏ ®−îc −u tiªn tr−íc mét b−íc trong träng t©m ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ.
Tuy nhiªn ho¹t ®éng CGCN tõ n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam míi chØ thùc sù
mang ®óng ý nghÜa cña nã tõ khi §¶ng vµ Nhµ n−íc ta tiÕn hµnh ®æi míi më cöa nÒn kinh tÕ. Do vËy ®©y lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cßn míi mÎ ë ViÖt Nam. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ rÊt nhiÒu vÒ nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CGCN n−íc
ngoµi vµo trong n−íc, tõ ®ã lµm cho ho¹t ®éng CGCN n−íc ngoµi vµo trong n−íc ch−a mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ mong muèn, hoÆc thËm chÝ phÝa ViÖt Nam cßn ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng thua thiÖt lín trong khi thùc hiÖn kinh tÕ ®èi ngo¹i míi nµy.
§Ó ®¸p øng yªu cÇu thùc tÕ ®Æt ra, ®· cã rÊt nhiÒu nh÷ng c«ng tr×nh tµi
liÖu nghiªn cøu ®Ò cËp ®Õn lÜnh vùc CNCG tõ n−íc ngoµi vµo trong n−íc ë nh÷ng gãc ®é, møc ®é kh¸c nhau. Víi mong muèn gãp mét tiÕng nãi chung vµo viÖc n©ng cao ho¹t ®éng CGCN n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam, vµ gãp phÇn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào VN mới chỉ thực sự mang đúng ý nghĩa của nó từ khi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement