Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kimmaihoang2008
#751405 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh của các DN XN dệt may Việt Nam giai đoạn 2002-2020
KILOBOOKS.COM
§Ò tµi ¸p dông lý luËn nµy ®Ó nghiªn cøu thùc tr¹ng vÞ thÕ c¹nh tranh cña
c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1997 –2001.
Tr−íc thùc tr¹ng ®ã, ®Ò tµi kiÕn nghÞ chiÕn l−îc cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn n©ng
cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam giai
®o¹n 2002 – 2020.
4.
C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ò tµi tiÕp cËn lý luËn vÒ Qu¶n trÞ chiÕn l−îc ph¸t triÓn vÞ thÕ c¹nh tranh
cña gi¸o s− hµng ®Çu vÒ chiÕn l−îc Michael E. Porter, dùa trªn nh÷ng quan ®iÓm vµ t− duy ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ N−íc, vµ sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn th«ng qua c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o, c¸c ph−¬ng tiÖn chøa ®ùng vµ truyÒn tin vÒ hµng dÖt, may mÆc cña thÕ giíi vµ cña ViÖt Nam.
5. Bè côc cña ®Ò tµi. Bè côc cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
Ch−¬ng I: M« h×nh chiÕn l−îc ph¸t triÓn vÞ thÕ c¹nh tranh theo quan ®iÓm
cña Marketing Quèc tÕ.
Ch−¬ng II: VÞ thÕ c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam
giai ®o¹n 1997 – 2001.
Ch−¬ng III: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn vÞ thÕ c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp
xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam giai ®o¹n 2002 – 2020.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó tÝch luü nh÷ng kÕt qu¶ tèt cho ®Ò tµi, nh−ng
víi n¨ng lùc h¹n chÕ cña mét sinh viªn, nªn bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ sai sãt nhÊt ®Þnh. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh quý b¸u ®Ó ®Ò tµi tiÕp tôc ®−îc nghiªn cøu hoµn thiÖn h¬n.
Cuèi cïng, t«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o, THS. NguyÔn Thanh B×nh-
Bé m«n Marketing quèc tÕ; c¸c b¸c, c¸c c«, c¸c chó ®ang lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i Vô XuÊt NhËp KhÈu, Vô KÕ ho¹ch vµ Thèng kª - Bé Th−¬ng m¹i, Phßng KÕ ho¹ch vµ thÞ tr−êng thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam VINATEX ®· tËn t×nh h−íng dÉn, gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy!
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành dệt may là 1 trong những ngành chủ lực quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. xu thế tự do hóa thương mại đối với ngành dệt may
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement