Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kermit
#751404 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tăng cường xúc tiến thương mại để đẩy mạnh XK hàng hóa VN vào thị trường Hoa Kỳ
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Ph¹m ThÞ Lan H−¬ng

ii

2.1 Phßng th−¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam( VCCI) ................................ 37
39
2.2 C¸c HiÖp héi ngµnh hµng .......................................................................... 38
40
3. C¸c tæ chøc th−¬ng m¹i cã thu (b¸n chÝnh phñ) vµ c¸c doanh nghiÖp tham
41
gia vµo ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i ....................................................... 38
42
III- Ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i víi thÞ tr−êng Hoa Kú thêi gian qua
43
1. TiÒm n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ............................................................ 39
44
2. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng Mü thêi gian qua cña ViÖt Nam……...43
45
3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i ®Ó hç trî xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng
46
Hoa Kú….......................................................................................................45
47
4. Tån t¹i,h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i ......55
48

49
ch−¬ng III: C¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i
50
®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng Hoa Kú ..........62
51

52
I. Xu h−íng ph¸t triÓn th−¬ng m¹i quèc tÕ vµ quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt-Mü
53
1. Xu h−íng ph¸t triÓn cña th−¬ng m¹i quèc tÕ ............................................. 62
54
2. Xu h−íng ph¸t triÓn cña quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú: ............ 66
55
II- §Þnh h−íng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i trong quan hÖ
56
ViÖt -Mü.........................................................................................................71
57
1- §Þnh h−íng trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i nhµ n−íc ...................... 71
58
2- §Þnh h−íng ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ 74
59
3- §Þnh h−íng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i ë ngay chÝnh c¸c doanh
60
nghiÖp........................................................................................................... 75
61
III- C¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng c«ng t¸c xóc tiÕn th−¬ng m¹i ®Èy m¹nh xuÊt
62
khÈu vµo thÞ tr−êng Mü:
................................................................................ 75
63
1, C¸c biÖn ph¸p ë tÇm vÜ m«............................................................................ 75
64
1.1 ChuyÓn hÖ thèng xóc tiÕn th−¬ng m¹i thµnh m¹ng l−íi xóc tiÕn th−¬ng m¹i -
65
cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan chÝnh phñ , ®¬n vÞ hç trî th−¬ng m¹i
66
vµ doanh nghiÖp ................................................................................................ 76
67
1.2, §¸nh gi¸ ®óng tiÒm n¨ng xuÊt cña ViÖt Nam, bæ sung b»ng kÕ ho¹ch xóc
68
tiÕn th−¬ng m¹i theo ngµnh v÷ng ch¾c .............................................................80
69
1.3 T¹o hµnh lang ph¸p lÝ vµ hç trî ph¸p lÝ ...................................................... 81
70
1.4 Hç trî tµi chÝnh mét c¸ch hîp lÝ ................................................................. 83
71
1.5 §µo t¹o ....................................................................................................... 86
72
2- C¸c biÖn ph¸p ë c¸c doanh nghiÖp............................................................... 87
73
2.1- TÝch cùc sö dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö......................................................... 87
74
2.2- TÝch cùctham gia c¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ -kinh doanh .......................... 88
75
2.3- T¨ng c−êng hîp t¸c quèc tÕ víi kiÒu bµo ë n−íc ngoµi: ........................... 89
76
2.4- N©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt: .............................. 90
77
KÕt luËn ..............................................................................................92
78
Tµi liÖu tham kh¶o
79
Phô lôc
80
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Tăng cường XK là 1 trong những hoạt động ngoại thương giúp DN và từng quốc gia tham gia vào quá trình thương mại toàn cầu và VN cũng không thể nằm ngoài xu hướn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement