Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Reynald
#751403 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mở rộng và hoàn thiện thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Chấu
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp


NguyÔn Thu H»ng - KTNT - K37 2


Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ më réng ho¹t ®éng ph¸t
hµnh vµ thanh to¸n thÎ t¹i Ng©n hµng Th−¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u
Thanh to¸n thÎ lµ mét dÞch vô kh¸ míi mÎ ®èi víi thÞ tr−êng ViÖt Nam
nªn trong qu¸ tr×nh viÕt em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®äc ®Ó sau nµy nÕu cã ®iÒu kiÖn em sÏ hoµn thiÖn thªm.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cho đến nay việc thanh toán bằng thẻ đã khẳng định được những tính năng ưu việt của nó so với các phương tiện thanh toán khác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement