Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngocloan_sweet
#751401 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương
KILOBOOKS.COM
Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng c−êng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë tØnh H¶i D−¬ng

Ph¹m Minh §µo- NhËt 3-K37-§¹i häc Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi
2
1.Vèn vµ dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi............................................. 18 2. H×nh thøc, lÜnh vùc, ®èi t¸c ®Çu t− ...................................................... 25
2.1.H×nh thøc ®Çu t−............................................................................ 25 2.2. LÜnh vùc ®Çu t−............................................................................. 27 2.3. §èi t¸c ®Çu t− ............................................................................... 30
3. §ãng gãp cña nguån FDI vµo ng©n s¸ch tØnh. .................................... 32 4. Lao ®éng.............................................................................................. 35 5. Khoa häc c«ng nghÖ............................................................................ 40 6. §Êt ®ai ................................................................................................. 42
II. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña mét sè doanh nghiÖp ®· ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh. .......................................................................................................... 44
1.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña mét sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë tØnh H¶i D−¬ng. ................................................................. 44
1.1. C¸c dù ¸n do Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− cÊp phÐp. ............................ 44 1.2. C¸c dù ¸n do UBND tØnh cÊp phÐp .............................................. 46
2. Mét sè khã kh¨n v−íng m¾c cÇn th¸o gì............................................ 47
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p t¨ng c−êng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë tØnh H¶i D−¬ng ................................................................................................ 49
I. §Þnh h−íng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë tØnh H¶i D−¬ng ......... 49 II. Mét sè biÖn ph¸p t¨ng c−êng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë tØnh H¶i D−¬ng ................................................................................................... 53
1. T¹o lËp vµ ph¸t huy m«i tr−êng ®Çu t− hÊp dÉn .................................. 54
1.1. §¶m b¶o m«i tr−êng chÝnh trÞ, x· héi æn ®Þnh............................. 54 1.2. Më réng chÝnh s¸ch thu hót FDI .................................................. 54
1.3. ChuÈn bÞ tèt c¬ së h¹ tÇng. ........................................................... 57
2. §a d¹ng ho¸ lÜnh vùc, h×nh thøc, ®èi t¸c ®Çu t−.................................. 58
2.1. H×nh thøc ®Çu t−........................................................................... 58 2.2. LÜnh vùc ®Çu t−............................................................................. 59 2.3. §èi t¸c ®Çu t− ............................................................................... 60
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khả năng và sự cần thiết thu hút fdi vào Hải dương. chương 2. thực trạng thu hút. chương 3. Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Hải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement