Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yeudoi_2202
#751400 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dịch vụ cảng biển và các biện pháp phát triển
KILOBOOKS.COM
DÞch vô c¶ng biÓn vµ c¸c bÞªn ph¸p ph¸t triÓn Ph¹m ThÞ Mai DiÖp A7 - K37
®o¸n,…em ®· hoµn thµnh Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh víi néi dung nh− sau:

Ngoµi Lêi nãi ®Çu vµ KÕt luËn, Kho¸ luËn ®−îc chia thµnh 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ c¶ng biÓn vµ dÞch vô c¶ng biÓn
Trong ch−¬ng ®Çu, em tr×nh bµy kh¸i qu¸t c¸c lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ c¶ng biÓn vµ dÞch vô c¶ng biÓn nh− c¸c kh¸i niÖm, chøc n¨ng, c¸ch ph©n lo¹i, vai trß cña dÞch vô c¶ng biÓn ®èi víi nÒn kinh tÕ, vµ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn dÞch vô c¶ng biÓn cña ViÖt Nam,…
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng dÞch vô c¶ng biÓn ViÖt Nam Trong ch−¬ng nµy, em tr×nh bµy thùc tr¹ng khai th¸c c¸c dÞch vô t¹i c¶ng
vµ ®−a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ c¸c nh©n tè g©y nªn thùc tr¹ng nµy.
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô c¶ng biÓn ViÖt Nam
ë ch−¬ng cuèi, em ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p trªn ph−¬ng diÖn nhµ n−íc vµ
vÒ phÝa doanh nghiÖp c¶ng.
MÆc dï em ®· ®Çu t− thêi gian, c«ng søc nghiªn cøu nh−ng do h¹n chÕ vÒ
nguån tµi liÖu nªn Kho¸ luËn cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c«, gióp em hoµn thiÖn kiÕn thøc phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy. Nh©n ®©y em còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn Bé GTVT, ®Æc biÖt thÇy gi¸o, PGS. TS. NguyÔn Hång §µm ®· tËn t©m chØ b¶o, h−íng dÉn em hoµn thµnh tèt Kho¸ luËn cña m×nh.

Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Hµ Néi, th¸ng 11 n¨m 2002.

Sinh viªn
Ph¹m ThÞ Mai DiÖphttp://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phát triển dịch vụ cảng biển là trực tiếp góp phần vào việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tê, mở mang nhiều ngành nghề sản xuất dịch vụ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement