Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conang_dethuong4947
#751399 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Triền vọng và thách thức của việc cải cách DNNN theo mô hình công ty mẹ - công ty con ở VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
5


ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ DNNN lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch vµ còng lµ nhiÖm
vô chiÕn l−îc l©u dµi, víi nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p míi mÎ

1
.
§øng tr−íc nh÷ng thêi c¬ míi, vËn héi míi nh−ng còng ®Çy nh÷ng khã
kh¨n, trë ng¹i, khi mµ xu h−íng toµn cÇu ho¸, quèc tÕ ho¸ ngµy cµng ®i s©u vµo
tõng “ngâ ng¸ch” cña nÒn kinh tÕ, søc m¹nh trong c¹nh tranh lµ thø vò khÝ duy nhÊt ®Ó chiÕn th¾ng th× c¸c DNNN ph¶i trë thµnh nh÷ng “qu¶ ®Êm m¹nh” vÒ
kinh tÕ, ®¶m b¶o duy tr× ®−îc vai trß chñ ®¹o, lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n−íc. Chóng ta ®· tõng biÕt tíi c¸c m« h×nh Liªn hiÖp
c¸c xÝ nghiÖp, råi c¸c Tæng c«ng ty (TCT) 90, 91. Nh÷ng m« h×nh nµy lµ khëi
®Çu cho viÖc h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn kinh doanh cña Nhµ n−íc. Tuy nhiªn, tr−íc t×nh h×nh míi, c¸c m« h×nh nµy ®· béc lé nhiÒu thiÕu sãt, khuyÕt ®iÓm.
NhiÒu nghiªn cøu ®· ®−îc tiÕn hµnh nh»m t×m ra mét m« h×nh thÝch hîp
nhÊt cho c¸c DNNN, ®Ó võa b¶o ®¶m x©y dùng ®−îc nh÷ng tËp ®oµn kinh tÕ lín,
thùc sù lµ nh÷ng “qu¶ ®Êm m¹nh” trong kinh tÕ, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng trong n−íc vµ quèc tÕ, võa b¶o ®¶m ®−îc sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ
n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ. Mét trong nh÷ng m« h×nh ®−îc chó ý nhiÒu nhÊt lµ m« h×nh tæ chøc c¸c tËp ®oµn kinh doanh theo kiÓu c«ng ty mÑ – c«ng ty con. §©y
lµ mét m« h×nh tæ chøc hiÖn ®¹i, ®ang ®−îc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi ¸p dông.
NghÞ quyÕt TW 3 còng ®· kh¼ng ®Þnh: “thÝ ®iÓm, rót kinh nghiÖm ®Ó nh©n réng
viÖc thùc hiÖn chuyÓn tæng c«ng ty nhµ n−íc sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng
ty mÑ – c«ng ty con, trong ®ã TCT ®Çu t− vèn vµo c¸c doanh nghiÖp thµnh
viªn–
2
.
Nh»m môc ®Ých t×m hiÓu s©u h¬n vÒ mét chñ tr−¬ng míi cña Nhµ n−íc ®èi
víi vÊn ®Ò c¶i c¸ch DNNN, còng nh− t×m hiÓu vÒ m« h×nh tæ chøc c«ng ty mÑ –
c«ng ty con, em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi “ TriÓn väng vµ th¸ch thøc cña
viÖc c¶i c¸ch DNNN theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con ë ViÖt Nam–
cho
kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.

1
NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3 Ban chÊp hµnh TW kho¸ IX, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2001, tr8
2
§· dÉn, tr 19
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành nhằm tìm ra 1 mô hình thích hợp nhất cho các DNNN, để vừa đảm bảo xây dựng được những tập đoàn kinh tế lớn,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement