Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranghp83
#751369 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động gia công hàng xuất khẩu tại Việt Nam và thủ tục hải quan đối với hàng gia công xk
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp Ph¹m D−¬ng HiÕu-Líp A2K37-§HNT

2

Víi kiÕn thøc tÝch lòy sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr−êng §¹i häc Ngo¹i
th−¬ng, ®Æc biÖt d−íi sù gióp ®ì, h−íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o, TiÕn sü Ph¹m Duy Liªn - Phã tr−ëng khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng Hµ Néi, t«i viÕt khãa luËn víi ®Ò tµi “Ho¹t ®éng gia c«ng hµng xuÊt khÈu t¹i ViÖt Nam hiÖn nay vµ thñ tôc H¶i quan ®èi víi hµng gia c«ng xuÊt khÈu”. Môc ®Ých cña khãa luËn nµy lµ ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm ®· ®¹t
®−îc còng nh− cßn tån t¹i cña thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng hµng xuÊt khÈu t¹i ViÖt Nam hiÖn nay còng nh− c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vÒ H¶i quan, tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Khãa luËn ®−îc chia lµm 03 ch−¬ng:
Ch−¬ng I

: Kh¸i qu¸t chung vÒ gia c«ng xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng gia
c«ng hµng xuÊt khÈu t¹i ViÖt Nam
Ch−¬ng II
: Thñ tôc H¶i quan ®èi víi hµng gia c«ng xuÊt khÈu
Ch−¬ng III
: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng gia c«ng hµng
xuÊt khÈu vµ hoµn thiÖn quy tr×nh thñ tôc H¶i quan ®èi víi hµng gia c«ng xuÊt khÈu
Do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é còng nh− vÒ thêi gian vµ nguån tµi liÖu nªn
khãa luËn kh«ng tr¸nh khái sai sãt vµ phiÕn diÖn. T«i rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o còng nh− cña c¸c b¹n sinh viªn ®Ó khãa luËn nµy hoµn thiÖn vµ ®Çy ®ñ h¬n.
Mét lÇn n÷a, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c«
gi¸o trong khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng, b¹n bÌ vµ ®Æc biÖt cña thÇy gi¸o, TiÕn
sü Ph¹m Duy Liªn - Phã tr−ëng khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng Hµ Néi ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¶n Khãa luËn tèt nghiÖp nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay, hoạt động gia công xuất khẩu ở nước ta diễn ra khá sôi động, đây cũng là hđ kinh té ngoại thương gồm nhiều công đoạn phức tạp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement