Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By h3okut3_9s
#751367 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU
KILOBOOKS.COM


§Ò tµi : C¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu giÇy dÐp sang thÞ tr−êng
EU


Sinh viªn: Ph¹m ThÞ Thu HuyÒn Trang 2 Líp : NhËt 4 - K37dÐp ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng EU. Kho¸ luËn dùa trªn c¬ së nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh
gi¸ thùc tr¹ng ngµnh Da giÇy trong nh÷ng n¨m qua, c¬ héi ph¸t triÓn, sù chuyÓn
dÞch cña ngµnh c«ng nghiÖp giÇy dÐp trªn thÕ giíi vµ khu vùc, dù b¸o xu h−íng thÞ
tr−êng EU ®èi víi s¶n phÈm giÇy dÐp trong nh÷ng n¨m tíi vµ c¨n cø vµo “ ChiÕn
l−îc ph¸t triÓn tæng thÓ ngµnh Da giÇy ViÖt Nam ®Õn 2010 “ ®· ®−a ra nh÷ng
gi¶i ph¸p chi tiÕt c¶ ë tÇm vÜ m« thuéc vai trß nhµ n−íc vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n
lÉn tÇm vi m« phÝa doanh nghiÖp.
3. KÕt cÊu kho¸ luËn
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn tèt nghiÖp ®−îc chia thµnh 3
ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu da giÇy cña ViÖt Nam trong
nh÷ng n¨m qua
Ch−¬ng II: Ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp sang thÞ tr−êng EU trong nh÷ng
n¨m qua.
Ch−¬ng III:C¸c biÖn ph¸pnh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu giÇy dÐp sang thÞ tr−êng
EU trong thêi gian tíi.
4.Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, kho¸ luËn nµy cã sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn
cøu nh− ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu, ph−¬ng
ph¸p ph©n tÝch thèng kª, ph−¬ng ph¸p tæng hîp sè liÖu“
Xin ®−îc tr©n träng c¶m ¬n thÇy gi¸o, tiÕn sü Ph¹m Duy Liªn ®· tËn t×nh
h−íng dÉn em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Vµ còng xin ®−îc c¶m ¬n c¸c
c« chó c¸n bé trong phßng nghiÖp vô II - C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuéc Tæng c«ng
ty Da giÇy ViÖt Nam, Phßng tæng hîp HiÖp héi Da giÇy ViÖt Nam, c¸c anh chÞ
trong tæ EU Vô xuÊt nhËp khÈu Bé Th−¬ng m¹i ®· gióp t«i rÊt nhiÒu trong thêi
gian nµy.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
EU là 1 thị trường rộng lớn và là thị trường xk chủ yếu của mặt hàng giầy dép Việt Nam
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement