Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By peghetchangkholam_198
#751366 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực bưu chính viễn thông Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Ph¹m ThÞ Thanh Thuû A9-K372
♦ Ph©n tÝch vai trß cña vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi (FDI) trong ph¸t triÓn
ngµnh B−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam.
♦ Ph©n tÝch thùc tr¹ng huy ®éng vµ sö dông vèn ®Çu t− cña ngµnh B−u chÝnh
ViÔn th«ng trong thêi gian qua.
♦ §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ vµ sö dông
vèn FDI cña ngµnh B−u chÝnh ViÔn th«ng..
3.
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
♦ §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn
FDI trong ngµnh B−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, cô thÓ lµ trong c¸c doanh
nghiÖp Liªn doanh vµ c¸c Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh (BCC) trong ngµnh.
♦ Ph¹m vi nghiªn cøu lµ kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi ngµnh B−u chÝnh ViÔn
th«ng b¾t ®Çu hîp t¸c quèc tÕ (1990) ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr−ëng cua ngµnh
B−− chÝnh ViÔn th«ng n−íc nhµ cho ®Õn nay(7/2002).
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
LuËn v¨n sö dông tæng hîp c¸c c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng, ph−¬ng ph¸p logic,
cïng víi ph−¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh, ph©n tÝch tæng hîp, ®èi chiÕu kÕt hîp
víi sè liÖu thùc tÕ ®Ó nghiªn cøu.
5.
KÕt cÊu LuËn v¨n
Ngoµi phÇn Më ®Çu, KÕt luËn, Phô lôc, LuËn v¨n ®−îc bè côc lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I : Vai trß cña vèn FDI trong ngµnh B−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam.
Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ qu¶n lÝ vµ sö dông vèn FDI trong lÜnh vùc B−u chÝnh
ViÔn th«ng ViÖt Nam.
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ vµ sö dông vèn FDI trong lÜnh
vùc B−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong quá trình đổi mới kinh tế, hoạt động FDI ở VN đã diễn ra rất sôi động và thu được những thành tựu đáng khích lệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement