Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Trevion
#751364 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Triển vọng khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc
KILOBOOKS.COM
TriÓn väng khu mËu dÞch tù do ASEAN -TQ

SV
NguyÔn ThÞ Thñy2
Ch−¬ng I
ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè thóc ®Èy sù ra ®êi cña ACFTA, bao gåm
c¶ nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan vµ nh©n tè chñ quan.
Ch−¬ng II
chia lµm 2 phÇn :
PhÇn ®Çu giíi thiÖu vÒ quan hÖ kinh tÕ th−¬ng m¹i gi÷a ASEAN vµ Trung Quèc
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
PhÇn 2 nªu nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ACFTA ®èi víi c¸c n−íc thµnh viªn,
trong ®ã gåm 2 phÇn :
-
giíi thiÖu sù ra ®êi HiÖp ®Þnh khung vÒ Hîp t¸c kinh tÕ toµn diÖn gi÷a ASEAN
vµ Trung Quèc võa ®−îc ký kÕt vµ quyÕt ®Þnh thµnh lËp ACFTA .
-
ph©n tÝch nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ACFTA ®èi víi Trung Quèc vµ c¸c
n−íc ASEAN .
Ch−¬ng III
lµ ch−¬ng cuèi cïng, bµn vÒ nh÷ng triÓn väng cña ACFTA vµ
nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ACFTA.
Qua ®©y, em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c« gi¸o - Th¹c sü Bïi ThÞ Lý
vµ nh÷ng thÇy c« trong tr−êng ®· gióp em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. §ång thêi, em xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c c« chó vµ anh chÞ ®ang c«ng t¸c t¹i Vô Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng, Bé Th−¬ng m¹i ®· gióp em tµi liÖu vµ gãp ý ®Ó em thùc hiÖn ®Ò tµi
nµy.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vµ do tÝnh míi mÎ cña ®Ò tµi nµy, ch¾c ch¾n kho¸
luËn cña em cßn nhiÒu sai sãt. Mong ®−îc sù th«ng c¶m vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Hµ néi ngµy 4 / 12/ 2002.
Sinh viªn
NguyÔn ThÞ Thñy.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trung quốc và các nước asean là những nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai bên đã có quan hệ với nhau từ lâu nên việc thành lập 1 khu vực mậu dịch tự do giữa 2
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement