Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranbinh_ha
#751363 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giao nhận và vấn đề quản lý nhà nước về giao nhận
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Giao nhËn vµ vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ n−íc vÒ giao nhËn -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- NguyÔn ThÞ V©n Dung Líp A5/K37
2
§Ó ho¹t ®éng kinh doanh giao nhËn ph¸t triÓn ®óng h−íng, xøng ®¸ng lµ
mét ngµnh nghÒ quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn quèc gia, mét trong nh÷ng vÊn
®Ò ®Æt ra lµ ph¶i cã “Bµn tay” Nhµ n−íc qu¶n lý hiÖu qu¶ ®èi víi lo¹i h×nh dÞch vô nµy.
Víi suy nghÜ ®ã em chän ®Ò tµi “giao nhËn vµ vÊn ®Ò qu¶n lý
nhµ n−íc vÒ giao nhËn“ cho bµi Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp cña m×nh.
Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp nµy ®−îc chia lµm ba ch−¬ng:Ch−¬ng 1:
Kh¸i Qu¸t chung vÒ giao nhËn
Ch−¬ng 2:
thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi ho¹t
®éng giao nhËn

Ch−¬ng 3:
Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý
nhµ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng giao nhËn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Mặc dù ngành giao nhận trong những năm qua đã được sự quan tâm của NN trong nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng những gì đạt được vẫn còn nhỏ bé
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement