Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rua1410
#751362 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tăng cường khai thác thị trường Mỹ sau khi hiệp định thương mại song phương Việt mỹ được ký kết
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp T¨ng c−êng khai th¸c thÞ tr−êng Mü sau khi...
NguyÔn Hoµng Ph−¬ng- A9K37
danh môc c¸c côm tõ viÕt t¾t
trong kho¸ luËn
Tõ viÕt t¾t
viÕt ®Çy ®ñ tiÕng viÖt
KNXK
Kim ng¹ch xuÊt khÈu
TBCN

T− b¶n chñ nghÜa
XHCN
X· héi chñ nghÜa
DNVN
Doanh nghiÖp ViÖt Nam
GSP
(Generalised system preferences)
ChÕ ®é −u ®·i thuÕ quan phæ cËp
HTS
(Harmonized tarriff schedule)
BiÓu thuÕ quan hµi hoµ
MFN
(Most favoured nation)
Quy chÕ tèi huÖ quèc
CDs
(Countervailing duties)
ThuÕ ®èi kh¸ng
ADs
(Antidumping duties)

ThuÕ chèng ph¸ gi¸
ITC (International Trade Committee)
Uû ban th−¬ng m¹i quèc tÕ
MFA
(Multifiber agreement)
HiÖp ®Þnh ®a sîi
FDA
(Food drug adminitration)
C¬ quan qu¶n lý thùc phÈm vµ thuèchttp://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiệp định thương mại Việt Mỹ đã đem đến cho các DNVN cả những thời cơ và thách thức
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement