Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Makis
#751360 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mối quan hệ giữa ngoại thương và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

nguyÔn thÞ Dung A4-K37A


2
3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
LuËn v¨n ®−îc x©y dùng vµ tr×nh bµy trªn c¬ së c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc, trong ®ã cã vËn dông lý thuyÕt kinh tÕ häc hiÖn ®¹i vÒ ®Çu t− vµ ngoai th−¬ng. Dïng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp, thèng kª, so s¸nh vµ kh¸i qu¸t ho¸ ®èi t−îng nghiªn cøu ®Ó ®¹t ®−îc
môc tiªu ®Ò ra.
4. KÕt cÊu cña luËn v¨n

Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc c¸c tµi liÖu tham
kh¶o…luËn v¨n gåm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng1
: Mèi quan hÖ gi÷a ngoai th−¬ng vµ viÖc thu hót FDI
nh»m thóc ®Èy ngo¹i th−¬ng.
Ch−¬ng 2
: Thùc tr¹ng mèi quan hÖ gi÷a ngo¹i th−¬ng vµ FDI
t¹i ViÖt Nam trong 5 n¨m trë l¹i ®©y.
Ch−¬ng 3
: §Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p thu hót FDI h−íng vÒ xuÊt
khÈu nh»m ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng .
Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña
GS.TS. NG¦T. Bïi Xu©n L−u gi¶ng d¹y t¹i Khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng – Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong qu¸
tr×nh thùc hiÖn kho¸ luËn tèt nghiÖp. §ång thêi, em còng xin göi lêi c¶m ¬n Ths. TrÇn BÝch Léc c«ng t¸c t¹i Vô KÕ ho¹ch – Bé Th−¬ng m¹i ®· cung cÊp nhiÒu th«ng tin vµ gîi ý quý b¸u gióp em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong nhiều nội dung quan trọng của chính sách mở cửa là chủ trương thu hút vốn đầu tư của nước ngoài và đặc biệt quan trọng là chính sách thu hút vốn fDI
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement