Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhthuyduong2007
#751348 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sự tham gia của NĐT nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 2002 NguyÔn Lan H−¬ng - NhËt 2 - K37C - FTU


Sù tham gia cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµI vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n viÖt Nam: thùc tr¹ng vµ gi¶I ph¸p
2
IV. Thùc Tr¹ng tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi. ...............................................................................................................................................48
1. Nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi tham gia mua chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng s¬ cÊp
....................................................................................................................................................................48
1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ viÖc nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi mua cæ phÇn cña mét c«ng ty...................................................................................................................................48 1.2 Qu¸ tr×nh b¸n cæ phÇn cña CTCP cho nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi qua vÝ dô cña CTCP Giao nhËn vËn chuyÓn Container quèc tÕ INFACON.............................50 1.3 KÕt qu¶ mua cæ phÇn cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn ...................................................................................................................................................54 1.4 NhËn xÐt ....................................................................................................................................57
2. Nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi tham gia mua, b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng thø cÊp....................................................................................................................................................59
2.1 Qu¸ tr×nh mua, b¸n chøng kho¸n trªn TTCK thø cÊp cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi......................................................................................................................................59 2.2 T×nh h×nh mua b¸n chøng kho¸n cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam............................................................................................62 2.3 NhËn xÐt ....................................................................................................................................67
3. Nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi tham gia ®Çu t− vèn vµo c«ng ty kinh doanh chøng kho¸n liªn doanh ............................................................................................................................71
CH−¬NG III.............................................................................................................................................................73
Mét sè gi¶i ph¸p thu hót sù tham gia cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam ........................................................................................................73
I. Gi¶i ph¸p mang tÝnh ®Þnh h−íng...............................................................................................73
1. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ x©y dùng ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr−êng 73 2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«.................................................................................74
II. Mét sè kiÕn nghÞ cô thÓ vÒ chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc ®èi víi viÖc tham gia TTCK ViÖt nam cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi...............................................................................75
III. Gi¶i ph¸p t¨ng cung hµng ho¸ cho thÞ tr−êng .............................................................80
1.Hµng ho¸ cæ phiÕu…………………………………………………………………………………………….88 2.Hµng ho¸ Tr¸i phiÕu.....................................................................................................................88
IV. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c ...................................................................................................................91
KÕT LUËN................................................................................................................................................................95
PHU LUC...................................................................................................................................................................96
Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................................................................109

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
TTCK là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế của mọi quốc gia. sự tham gia của NĐT nước ngoài vào TTCK là xu thế tất yếu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement