Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#751341 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Marketing dịch vụ - thực tiễn áp dụng trong các Ngân hàng Việt Nam
KILOBOOKS.COM

h−íng hiÖn ®¹i”
1
còng nh− ®Ó thÝch nghi víi t×nh h×nh trªn, c¸c ng©n hµng ViÖt
Nam cÇn ph¶i tiÕp tôc c¶i tæ h¬n n÷a nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh kh«ng
chØ ë thÞ tr−êng trong n−íc mµ cßn trªn thÞ tr−êng thÕ giíi. Mét yÕu tè v« cïng
quan träng gióp c¸c ng©n hµng thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu nµy lµ viÖc t¨ng
c−êng ¸p dông nh÷ng t− t−ëng, quan ®iÓm Marketing vµo ho¹t ®éng kinh doanh
ng©n hµng bëi chÝnh Marketing gióp c¸c ng©n hµng t¨ng c−êng kh¶ n¨ng c¹nh
tranh vµ tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng.
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ®ã, t«i chän “ Marketing dÞch vô – thùc tiÕn ¸p
dông trong c¸c ng©n hµng ViÖt Nam” lµm ®Ò tµi bµi kho¸ luËn cña m×nh. Môc
®Ých cña bµi viÕt nh»m kh¸t qu¸t chung vÒ Marketing dich vô, ph©n tÝch thùc
tiÔn ¸p dông Marketing dÞch vô trong c¸c ng©n hµng ViÖt Nam. Trªn c¬ së ®ã
®−a ra gi¶i ph¸p vµ mét sè kiÕn nghÞ gióp n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc øng dông
Marketing trong lÜnh vùc kinh doanh ng©n hµng.
Thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, t«i sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÝch hîp víi
kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña m×nh nh− : Ph©n tÝch tæng hîp, ph©n tÝch chi tiÕt, thèng
kª, so s¸nh, t− duy l« gic, s¬ ®å ho¸… cïng víi c¸c th«ng tin thu thËp ®−îc tõ
b¶ng c©u hái ®iÒu tra thÞ tr−êng.
Víi môc ®Ých, giíi h¹n vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nãi trªn vµ ®−îc sù
h−íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o, th¹c sü NguyÔn Thanh B×nh, t«i ®· hoµn thµnh
bµi khãa luËn nµy víi kÕt cÊu gåm ba phÇn chÝnh ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt
luËn nh− sau:
PhÇn I : Lý luËn chung vÒ Marketing dÞch vô.
PhÇn II : Thùc tiÔn ¸p dông Marketing dÞch vô trong c¸c ng©n hµng ViÖt Nam
PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ øng dông marketing vµo ho¹t ®éng
kinh doanh cña c¸c ng©n hµng ViÖt nam

1
V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng IX
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
phần 1. lý luận chung về mar dịch vụ. phần 2. thực tiễn áp dụng mar dịch vụ trong các NHVN. phần 3. giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mar vào hđkd của các NH
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement