Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By goodfriendinlife
#751340 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cán cân vãng lại của việt nam những năm gần đây - thực trạng và các biện pháp cải thiện
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

2

MÆc dï ®· cè g¾ng tèi ®a trong khi nghiªn cøu, nh−ng do h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc, kiÕn thøc còng nh− kinh nghiÖm cña ng−êi viÕt, nªn kho¸ luËn nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. Ng−êi viÕt kho¸ luËn rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp tõ phÝa c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc ®Ó kho¸ luËn nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Ng−êi viÕt xin tr©n träng bµy tá lßng biÕt ¬n ®èi víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h−íng dÉn - GS.NG¦T §inh Xu©n Tr×nh, b¹n bÌ cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi, nh÷ng ng−êi ®· gióp ®ì vÒ mÆt tµi liÖu còng nh− trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc häc phÇn quan träng gióp cho ng−êi viÕt cã thÓ hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.
§Ò tµi: C¸n c©n v·ng lai cña ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn
®©y- thùc tr¹ng vµ c¸c biÖn ph¸p c¶I thiÖn


II/Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ nh»m nghiªn cøu s©u h¬n vÒ c¸n c©n v·ng lai cña ViÖt Nam, vÒ c¸c yÕu tè cÊu thµnh còng nh− c¸c nh©n tè
t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc lªn nã, ®Ó tõ ®ã ®−a ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu gióp c¶i thiÖn c¸n c©n v·ng lai, gãp phÇn thóc ®Èy vµ ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ.
III /§èi t−îng vµ ph¹m vÞ nghiªn cøu :
§èi t−îng nghiªn cøu :
- Thùc tr¹ng c¸n c©n v·ng lai cña ViÖt Nam. - C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn c¸n c©n v·ng lai .
- C¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh c¸n c©n v·ng lai .
Ph¹m vi nghiªn cøu :
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cán cân thanh toán quốc tế là 1 bảng cân đối kinh tế quan trọng, phản ánh toàn bộ hđ đối ngoại của 1 nước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement