Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By what_love_k
#751337 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng công thương Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn:
NguyÔn Thanh Lam A10-K37-KTNT
2
I.

Sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu thêi gian qua...................... 37
1.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu.................................................................................. 37
2.
Ho¹t ®éng nhËp khÈu................................................................................. 39
II.
T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng c«ng .
th−¬ng viÖt nam ......................................................................................... 40
1.
Giíi thiÖu chung vÒ ng©n hµng................................................................. 40
2.
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng C«ng
Th−¬ng ViÖt Nam ..................................................................................... 42
a.
Cho vay tÝn dông xuÊt nhËp khÈu........................................................ 42
b.
ChiÕt khÊu hèi phiÕu vµ chiÕt khÊu bé chøng tõ ................................. 55
c.
Më L/C thanh to¸n tiÒn nhËp khÈu...................................................... 59
d.
B¶o l·nh ng©n hµng ............................................................................. 64
3.
NhËn xÐt chung vÒ ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng
C«ng Th−¬ng ViÖt Nam ........................................................................... 71
Ch−¬ng III
:
C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn
dông xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt
Nam ..................................................................................................................... 74
I. Nh÷ng môc tiªu vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña xuÊt nhËp khÈu ViÖt nam
trong thêi gian tíi ........................................................................................ 74
1.
T×nh h×nh trong n−íc, thÕ giíi vµ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cho ho¹t
®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ............................................................ 74
2.
Môc tiªu vµ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong
thêi gian tíi.................................................................................................. 76
II. Nh÷ng ph−¬ng h−íng ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña Ng©n
hµng c«ng th−¬ng ViÖt nam trong thêi gian tíi ............................................. 79

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Xác định được tầm quan trọng của hđ ngoại thương, chúng ta phải tìm cách thúc đẩy ngoại thương phát triển sao cho phát huy được vai trò tối đa của hoạt động này
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement