Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By 9_7
#751334 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu của VN
KILOBOOKS.COM
§¹i häc Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi §µo NguyÖt ¸nh A12K38
4.C¸c ph−¬ng thøc xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n vµo thÞ tr−êng Mü .................. 19 III. §Þnh h−íng thÞ tr−êng xuÊt khÈu l©m s¶n cña ViÖt Nam........................ 23 1. ThÞ tr−êng ASEAN .................................................................................. 23
2. ThÞ tr−êng c¸c n−íc Ch©u ¸ kh¸c............................................................ 23 3. ThÞ tr−êng c¸c n−íc SNG vµ §«ng ¢u..................................................... 24 4.ThÞ tr−êng EU........................................................................................... 24 5. ThÞ tr−êng Ch©u Mü. ............................................................................... 25 6. ThÞ tr−êng Ch©u Phi................................................................................. 25 7.ThÞ tr−êng Ch©u §¹i D−¬ng ..................................................................... 25
ch−¬ng II. thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña n«ng s¶n viÖt nam xuÊt khÈu................................................................................................................26
I. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cña ViÖt Nam............................... 26
1.T×nh h×nh suÊt khÈu chung c¸c mÆt hµng. ................................................ 26 1.1.VÒ quy m« vµ tèc ®é t¨ng tr−ëng xuÊt khÈu. ............................................. 27 1.2 VÒ thÞ tr−êng xuÊt khÈu. ........................................................................... 29 1.3 Gi¸ xuÊt khÈu n«ng s¶n............................................................................... 30
2. T×nh h×nh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña ViÖt Nam sang thÞ tr−êng Mü............. 32
2.1 Quy m« vµ tèc ®é ph¸t trÓn. ............................................................... 32 2.2 VÒ c¬ cÊu mÆt hµng ................................................................................... .36
II. §¸nh gi¸ c¸c nh©n tè t¹o nªn n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng n«ng
s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. ......................................................................... 38 1. Kh¸i qu¸t vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh. ................................................................................................................ 38
2. C¸c yÕu tè chÝnh t¹o nªn n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu. ........................................................................................................... 40 2.1. §iÒu kiÖn s¶n xuÊt vèn cã..................................................................... 40 2.2. Gièng.................................................................................................... 41 2.3. N¨ng suÊt, s¶n l−îng............................................................................. 42 2.4. Gi¸........................................................................................................ 42 2.5. ChÊt l−îng ............................................................................................ 43 2.6. C«ng nghÖ b¶o qu¶n sau thu ho¹ch....................................................... 43 2.7. C«ng nghÖ chÕ biÕn .............................................................................. 44
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
VN là 1 nước nông nghiệp có nhiều thuận lợi và tiềm năng về đất đai, lao động và điều kiện sinh thái cho phép phát triển sản xuất nhiều loại nông sản có giá trị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement