Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By arc_tv77
#751328 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đăng ký bảo hộ các DNVN trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
KILOBOOKS.COM
§¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸ t¹i thÞ tr−êng Hoa Kú

Chö ThÞ Minh HiÕu - A9/K38/KTNT


2
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, em ®· m¹nh d¹n chän
®Ò tµi: “§¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸ t¹i thÞ tr−êng Hoa Kú” lµm ®Ò
tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi Lêi nãi ®Çu, KÕt luËn vµ Danh môc tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn
®−îc bè côc thµnh 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I:
Nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ trong
th−¬ng m¹i quèc tÕ

Ch−¬ng II:
§¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸ t¹i thÞ tr−êng Hoa Kú
Ch−¬ng III:
Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng
ho¸ t¹i thÞ tr−êng Hoa Kú
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi Gi¶ng viªn - ThS. Ph¹m ThÞ
Mai Khanh, ng−êi ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®· gióp ®ì trong viÖc thu thËp tµi liÖu ®Ó hoµn thµnh kho¸ luËn.
Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian nghiªn cøu, vÒ tµi liÖu thu thËp vµ kh¶
n¨ng cña ng−êi viÕt, néi dung kho¸ luËn khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng sù gãp ý cña c¸c b¹n.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong TMQT. chương 2. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường HK. chương 3. Giải pháp nâng c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement