Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By satada8x
#751322 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại công ty bảo hiểm dầu khí VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Cao Lª Thu TrangA12 K38 §HNT

2
Lêi nãi ®Çu

Theo sè liÖu thèng kª, hµng n¨m trªn thÕ giíi cã kho¶ng trªn 5 triÖu vô ch¸y lín
nhá x¶y ra ë tÊt c¶ c¸c n−íc, g©y thiÖt h¹i hµng tr¨m tû USD, hµng tr¨m ngh×n ng−êi bÞ chÕt, hµng triÖu ng−êi bÞ th−¬ng, hµng triÖu gia ®×nh ph¶i sèng c¶nh “mµn trêi chiÕu ®Êt”, mÊt viÖc lµm, mÊt thu nhËp. HËu qu¶ cña ho¶ ho¹n lµ kh«ng thÓ l−êng tr−íc ®−îc.
Ng−êi d©n n−íc Anh khã cã thÓ quªn ®¸m ch¸y lín ch−a tõng thÊy x¶y ra vµo
ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 1666, kÐo dµi 7 ngµy 8 ®ªm ph¸ huû nhiÒu phè lín ë thµnh phè Lu©n §«n n−íc Anh. Søc ph¸ huû khèc liÖt cña vô ho¶ ho¹n ®ã ®· lµm c¶ thÕ giíi ph¶i kinh hoµng. ChØ víi mét måi löa nã ®· thiªu rôi mét nöa thµnh phè Lu©n §«n, thiªu hñy hoµn toµn 13200 ng«i nhµ, 87 nhµ thê, trong ®ã cã c¶ nhµ thê Saint Paul vµ trô së cña h·ng Loyds.
ë ViÖt Nam, do tr×nh ®é nhËn thøc vÒ sö dông vµ qu¶n lý nguån löa cßn h¹n chÕ,
thªm vµo ®ã lµ ph−¬ng tiÖn phßng ch¸y cßn rÊt l¹c hËu, sè l−îng nhµ l¸, nhµ t¹m bî cßn nhiÒu vµ th−êng tËp trung, ngâ ng¸ch l¹i rÊt nhá, nguy c¬ ho¶ ho¹n lµ rÊt cao, trong khi c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ rñi ro cßn ch−a ®Çy ®ñ vµ hiÖn ®¹i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, x· héi ViÖt Nam cµng ph¸t triÓn th× t×nh h×nh ho¶ ho¹n ngµy cµng nghiªm träng h¬n vµ nã ®ang t¸c ®éng to lín ®Õn nhiÒu mÆt ®êi sèng kinh tÕ x· héi, vÝ dô nh−: vô ho¶ ho¹n t¹i chî §ång Xu©n n¨m 1994, vô ho¶ ho¹n t¹i Trung t©m th−¬ng m¹i quèc tÕ n¨m 2002. Ho¶ ho¹n víi sù tµn ph¸ khèc liÖt cña nã ®· thËt sù lµ nçi kinh hoµng cña nh©n d©n ta tõ x−a tíi nay. Cha «ng ta coi giÆc löa còng nguy hiÓm kh«ng kÐm so víi c¸c lo¹i giÆc kh¸c. “Thuû, ho¶, ®¹o tÆc giÆc ph¸ kh«ng b»ng nhµ ch¸y”
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay, víi quy m« cña nÒn kinh tÕ ngµy cµng t¨ng,
c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y cÇn ®−îc c¸c cÊp c¸c ngµnh tõ trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng quan t©m h¬n n÷a. C«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y cÇn ph¶i ®−îc phèi kÕt hîp gi÷a c¬ quan c¶nh s¸t phßng ch¸y ch÷a ch¸y víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng−êi d©n. ChØ cã phèi kÕt hîp th−êng xuyªn vµ chÆt chÏ th× c«ng t¸c nµy míi ®¹t hiÖu qu¶ cao.
Cã thÓ nãi, ho¶ ho¹n chÝnh lµ mèi ®e do¹ th−êng trùc rÊt lín vµ t¸c ®éng s©u s¾c
®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt nãi chung. ChÝnh v× tÝnh chÊt ®Æc biÖt nghiªm träng ®ã mµ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt cã vai trß vµ t¸c dông s©u s¾c. B¶o hiÓm ho¶ ho¹n thùc hiÖn nguyªn t¾c sè ®«ng bï sè Ýt, g©y dùng nh÷ng quü båi th−êng ®Ó bï ®¾p kÞp thêi nh÷ng thiÖt h¹i do ho¶ ho¹n g©y ra, æn ®Þnh tµi chÝnh cho ng−êi ®−îc b¶o hiÓm vµ æn ®Þnh x· héi. MÆt kh¸c, do tÝnh chÊt kÕt hîp ®· nªu trªn, b¶o hiÓm ho¶ ho¹n cßn cã
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát chung về bảo hiểm hỏa hoạn. chương 2. thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại công ty bảo hiểm dầu khí
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement