Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By o0perhapslove0o
#751315 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào ngành du lịch Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

§µo ThÞ Thanh Thuû

2

Môc lôc
Lêi më ®Çu......................................................................................................1
Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
t¹i ViÖt Nam. .................................................................................................8
I.Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi..........8
1.Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi. ....................................................8
2. §Æc ®iÓm. .........................................................................................................8
3. C¸c h×nh thøc FDI...........................................................................................9
4. Vai trß cña FDI. ........................................................................................... 10
4.1.§èi víi n−íc chñ ®Çu t−:.............................................................................. 10
4.2.§èi víi n−íc nhËn ®Çu t−:............................................................................ 11
II.Quan ®iÓm vµ chÝnh s¸ch thu hót FDI cña ViÖt Nam......... 13
1.Quan ®iÓm cña ViÖt Nam trong thu hót FDI. ............................................ 13
2.ChÝnh s¸ch thu hót FDI cña ViÖt Nam. ...................................................... 15
III. FDI vµo ViÖt nam trong giai ®o¹n 1988-2003. ........................ 17
1.T×nh h×nh thu hót FDI vµo ViÖt Nam giai ®o¹n 1988-2003. ..................... 17
2.T×nh h×nh triÓn khai ho¹t ®éng c¸c dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo
ViÖt Nam giai ®o¹n 1988-2003. ....................................................................... 22
3.§¸nh gi¸ vÒ FDI t¹i ViÖt Nam giai ®o¹n 1988-2003 .................................. 24
3.1. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc. ........................................................................................ 24
3.2. Tån t¹i. ........................................................................................................ 27
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng thu hót vµ sö dông FDI trong
ngµnh du lÞch ViÖt Nam. .................................................................... 31
I. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc thu hót FDI vµo
ngµnh du lÞch ViÖt Nam. ...................................................................... 31
1.Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ngµnh du lÞch ViÖt Nam.................... 31
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong các nguồn vốn đầu tư bên ngoài, FDI đóng vai trò chủ đạo, fdi không chỉ đưa vốn vào nước tiếp nhận mà đi kèm với vốn là cả kỹ thuật, công nghệ bí quyết ki
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement